Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Vineri, 21 decembrie, la ora 10, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei pentru o perioadă de 6 ani.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei locale de ordine publică.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Școlii Gimnaziale „Constantin Păunescu” Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la școală, până la sfârșitul anului 2019.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.5 , Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 258/29.12.2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci și al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcții publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, Aparatului permanent de lucru al Consiliului local și serviciile publice din subordinea primarului municipiului Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L..

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale Soc. Compania de Utilități Publice Tecuci SRL a unor debitori, persoane fizice și persoane juridice, declarați insolvabili de executorul judecătoresc.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea densităților pe fracții de deșeuri colectate de Soc. Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 167/27.09.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcție, în vederea valorificării și casării, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Tecuci.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonat Consiliului Local Tecuci.

Întrebări, interpelări, petiții.