Concurs pentru funcția de șef Serviciul economic la Administrarea Cimitirelor

 

Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spaţiilor Verzi Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului de şef – Serviciul economic şi resurse umane, post vacant în cadrul societăţii.

Concursul are loc la sediul societăţii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C, în data de  1 iulie 2020, ora 10 şi va consta în probă scrisă și interviu.

Criteriile de selecţie pentru ocuparea funcției sunt următoarele: studii superioare în specialitatea economic; vechime în specialitate de peste 5 ani.

Dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii, până la data 26 iunie, ora 12, şi va conţine următoarele documentele: Cerere de înscriere; Copia actului de identitate (C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – după caz); Copie diploma de studii; Copie după carnet de muncă si/sau adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă; Cazier judiciar; Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că este apt medical.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 29 iunie, ora 12,30. Bibliografia de concurs este afişată la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii, la telefon 0372.959.393.

 

error: Content is protected !!