Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 28 ianuarie 2021, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (februarie 2021 – aprilie 2021).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 110/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, județul Galați” cu privire la indicatorii economici.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 189/ 31.10.2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Școala Gimnazială nr. 10 „Dimitrie Sturdza”, str.1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 109/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați”.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr.227/02.10.2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr.107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați ” cu privire la indicatorii economici.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 236/29.11.2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil prestări servicii (birouri) și locuință – str. Republicii, nr. 23.

12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru participarea U.A.T. Municipiul Tecuci ca membru fondator la constituirea și funcționarea unui parc industrial pe amplasamentul din incinta fostei UM 01589.

13. Proiect de hotărâre privind aprobare planuri topografice, vizate de OCPI, pentru străzile Dorobanți, Ion Dongorozi – Ovid Caledoniu, Aleea Aviației, Regina Maria, pe care sunt propuse extinderi a rețelei electrice de distribuție.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor prevederi din H.C.L. nr. 126/01.11.2019 privind Contractele de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci.

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea atestatelor persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii și au fost atestați în baza Legii 230/2007.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (clădire), situat în Tecuci, str. Gloriei, nr. 21.

Informări, interpelări, petiții.

Adresa Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci, înregistrată sub nr. 2/12.01.2021, la Consiliul Local Tecuci.