Trei posturi de consilier scoase la concurs de Primărie

 

Primăria Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului; consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM; consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Administrare Reţele din cadrul Serviciului Buget Contabilitate.

Proba scrisă are loc în 10 martie, ora 10, la sediul instituţiei, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpul de Control al Primarului: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM şi Comp. Administrare Reţele din cadrul Serv. Buget Contabilitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 0 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (5 februarie – 24 februarie 2021).

Dosarul va cuprinde următoarele documente: Copia actului de identitate; Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, modificată; Curriculum vitae, model comun european; Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; Copia carnetului de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice; Cazier judiciar; Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la Mihaela Vârlan, consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Tel. 0372.364.111.

Bibliografia și fișa postului se regăsesc pe pagina instituției.