Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Marţi, 30 martie 2021, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 25.02.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 6/16.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci.

3. Proiect de hotărâre nr. 22/15.03.2021 privind aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparținând domeniului public al UAT Tecuci, în str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66.

4. Proiect de hotărâre nr. 23/15.03.2021 privind aprobarea cererii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 24/15.03.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”.

6. Proiect de hotărâre nr. 25/15.03.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare.

7. Proiect de hotărâre nr. 26/15.03.2021 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003.

8. Proiect de hotărâre nr. 27/17.03.2021 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2021.

9. Proiect de hotărâre nr. 28/19.03.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL.

10. Proiect de hotărâre nr. 29/19.03.2021 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al UAT – Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu”.

11. Proiect de hotărâre nr. 31/22.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Înlocuire conductă de alimentare cu apă potabilă strada Cuza Vodă, Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

12. Proiect de hotărâre nr. 32/23.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 3.03.2020 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al acestuia.

13. Proiect de hotărâre nr. 33/23.03.2021 privind aprobarea Caietului de obiective a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

Informări, interpelări, petiții

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 16861/18.03.2021 – raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor prin Decizia  nr. 17/22.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.