Anunţuri

 

*Anunț vânzări, 15.01.2021: Vând apartament cu două camere decomandate situat în zona rezidențială din strada Gh. Petrașcu – fost 7 Noiembrie – vis a vis de Penny Market, la Blocul F 1,  ap. 9, etaj 2, cu aer condiționat, centrala termică, izolație exterioară, termopane la uși si geamuri.

De asemeni, vând și garaj pe str. Aleea Vasile Alecsandri, în curtea Grădiniței nr. 15 – Vile, cu o suprafață de 24 mp.

Prețuri negociabile cu relații la telefoane 0745.144.453 și 0745.264.007.

*Anunț pierdere acte, 14.01.2021: Pierdut acte societate, constitutive, rezoluție. Societate din Tecuci cu denumirea Întreprindere Individuală Postea C. Trandafira, CUI 36011051, Nr. înregistrare la Registrul Comerțului F17/251/2016. Actele sociețății menționate se declară nule.
*Anunț angajare, 23.11.2020: Societatea Pink Post angajează curier pedestru (poștaș). Program de lucru 4 ore/zi. Relații la telefon 0751.599.881.

Anunț de mediu, 12.11.2020: Solicitare de revizuire a Autorizației de mediu nr. 63/19.03.2013, revizuită în data de 15.10.2013 și transferată în baza Deciziei transfer nr. 1107/20.09.2019.

BRISTOL LOGISTICS SA cu sediul în București, Clădirea nr. 1 Equilibrium, Etaj 7, Strada Gara Herăstrău 2, 077190, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 63/19.03.2013, revizuită în data de 15.10.2013 și transferată în baza Deciziei transfer nr. 1107/20.09.2019, în scopul desfășurării activităţii depozitare si comercializare produse de protecţie a plantelor (inclusiv t si t+) și a îngrășămintelor chimice cod CAEN 4675 SI 5210 pe amplasamentul din Tecuci, Str. Mureş nr. 3 , Jud. Galați.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 ți vineri între orele 8.30 – 13.30,  la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi.

Observaţiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

*Anunț angajare, 10.11.2020: Primăria Comunei Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de şofer (conducător auto transport rutier persoane cod COR 833101), conform art. 3  al regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii sau generale absolvite cu diploma;

– permis de conducere categoriile B, D, D 1 , constituie avantaj C Și E

– atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane;

– aviz psihologic și fisa medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat;

– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute;

– vechime în muncă – minimum 1 ani (adeverință sau carte de muncă).

2. Tipul probelor de concurs:

a) perioada de depunere a dosarelor de concurs: 10.11.2020 – 23.11.2020

b) selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

c) data și ora probei scrise: 03.12.2020 – ora 10,00 , la sediul Comuna Brăhăşesti

d) susţinerea interviului: în termen de maxim două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

3. Bibliografia și atribuțiile postului – se vor afişa la sediul Comuna Brăhășești cât și pe site-ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galați

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236/867605, fax: 0236/867605, Persoană de contact: Tudose Gianina  Cătălina – consilier resurse umane.

*Anunț de mediu, 28.10.2020: Buhoci Sofia Întreprindere Individuală cu sediul profesional în sat Valea Mărului, comuna Valea Mărului, strada Prof. Univ. Dr. Marcel Crihană nr. 21, județul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5610 Restaurante, pe amplasamentul din municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu, nr. 1, județul Galați.

Informațiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până vineri, între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, cod 800322. Observațiile, sugestiile / propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M.  Galați.

*Anunţ de intenţie, 5.10.2020: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

– Denumirea solicitantului: OCAUA LUI CUZA SRL

– Adresa sediu social/corespondență: Galaţi, Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

– Date de contact: tel. 0766.577.307, fax -, email: rarinca.mitica@yahoo.com

 1. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

– Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3;

– Locul de prestare a serviciilor: Loc. Tecuci, Str 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galaţi;

 1. Tipul și durata contractului:

– Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect).

 1. Valoarea estimată a contractului:

– 452.981.25 RON fără TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.

 1. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:

– Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galaţi, 16.10.2020, ora 15:00.

 1. Modalitatea de depunere a ofertei:

– Personal, prin poştă, curierat rapid, pe email la adresa: rarinca.mitica@yahoo.com

– Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.

 1. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată.
 2. Data şi ora deschiderii ofertelor: Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Județul Galati, 16.10.2020, ora 16:00.
 3. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:

– rarinca.mitica@yahoo.com

 1. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț.

 1. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

– principiul transparenței;

– principiul economicității;

– principiul eficienței;

– principiul eficacității;

 1. Oferta de preţ va fi însoţită de următoarele documente:

– Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese – după modelul atașat documentului specificații tehnice – Anexa 1;

– Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator în copie conform cu originalul / original sau certificat de înregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț.

*Anunț pierdere acte, 28.09.2020: Pierdut certificate constatatoare puncte de lucru și anexă originală sediu social pentru SC PORTA BELLA SRL, cu număr de ordine J17/168/1996 și CUI 8068362. Se declară nule.

*Anunț Public, 24.08.2020: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații SPP4 Aviație Tecuci, prin Consiliul de Administrație reprezentat de PAPUC LIVIU-DODONEL, aduce la cunoștința membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Ordinare a organizației pentru data de 24.09.2020, ora 10, la sediul său din Tecuci, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea organelor de conducere;
 2. Alegerea președintelui Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP4 Aviație Tecuci;
 3. Schimbarea STATULUI și a ACTULUI CONSTITUTIV;
 4. Diverse.

*Anunț pierdere acte, 13.08.2020: Pierdut acte firmă Popa Silviu Gabriel II, CUI constatator și rezoluție. Se declară nule.
 

*Anunț vânzare: Vând Fiat Ducato, anul 1996, motor 2,5 Diesel, 7 locuri și carosată. Preț 1.500 euro. Relații la telefon 0749.485.210.
*Anunț vânzare: Vând Buldoexcavator 580 CASE, anul 1992, cupă multifuncțională, cauciucuri spate de rezervă noi, 4×4. Preț 8.000 euro. Relații la telefon 0749.485.210.

*Anunț mediu, 12.08.2020: Ministerul Apărării Naționale prin Unitatea Militară 02542 din Focșani, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare drumuri și alei interioare cu balast, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea de gaze din cazarma 488 Tecuci”, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 1, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2020 si la sediul Apa Canal S.A., mun. Galați, str, Constantin Brâncoveanu nr. 2, județul Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.

*Anunț mediu, 10 august 2020Gîță Cătălin Marcel, titular al proiectului STAȚIE PECO STAȚIE GPL și SPĂLĂTORIE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul STAȚIE PECO STAȚIE GPL și SPĂLĂTORIE propus a fi amplasat în sat Nicopole, comuna Drăgușeni, jud. Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

*Anunț mediu, 28.07.2020: SC DIAPLANT INTERAGRO S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare parțială construcție, schimbare de destinație din depozit frigorific în depozit pesticide, construire depozit semințe și birouri, construire depozit îngrășăminte și împrejmuire”, propus a fi realizat pe amplasament situat în sat Cosmești, comuna Cosmești, T 27, P173,  județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.

Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.

*Anunț angajare, 24.07.2020:  SC DOWN UP PERPETUUM SRL cu sediul în Tecuci, str. Dumbrava Roșie, nr. 15, angajează mecanici auto în condiții avantajoase, program flexibil și salarii atractive. Relații la numerele de telefon 0743.388.945 și 0764.259.310.
*Anunț pierdere acte, 17.07.2020: Pierdut certificat constatator, anexă ședere socială și puncte de lucru pentru SC PORTA BELLA SRL, cu număr de ordine J17/168/1996 și CUI 8068362. Se declară nule.

*Anunț Public, 25.06.2020: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații SPP4 Aviație Tecuci, prin Consiliul de Administrație reprezentat de Papuc Liviu-Dodonel, aduce la cunoștință membrilor săi și celor interesați, convocarea Adunării Generale Ordinare a organizației pentru data de 29.06.2020, ora 10.00, la sediul sau din Tecuci, str. Cuza Vodă, nr.24, jud. Galați, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea organelor de conducere;
 2. Alegerea președintelui Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP4 Aviație Tecuci;
 3. Schimbarea Statului și a Actului Constitutiv;
 4. Diverse.

*Anunț mediu, 23.06.2020: VEL  PITAR SA – PL Tecuci, titular al proiectului „Construire sală pentru spălare și igienizare lăzi PVCˮ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sală pentru spălare și igienizare lăzi PVCˮ, propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 65.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

*Anunț de mediu, 16.06.2020: SC WILFISCH SRL anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați privind actualizarea deciziei etapei de încadrare nr. 1184/21.11.2018 emisă de APM Galați pentru proiectul „Hală Industrialăˮ propus a fi amplasat în Tecuci, T17.P56/6.

Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11, nr. 2, și la sediul SC WILFISCH SRL din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, Bl. E4, ap. 19, sc. 1, în zilele de luni – joi, între orele 8,30 – 16 și vineri în intervalul orar 8,30 – 13,30, precum și la adresa de internet http://.apmgl.anpm.ro, la secțiunea Reglementari →  Acordul de mediu →  Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapa de încadrare 2020.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați, str. Regiment 11, nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

*Anunț de mediu, 13.04.2020: SC MONTEC SRL, titular al proiectului „Construire locuință P+1E cu spațiu comercial la parter și acces auto”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuință P+1E cu spațiu comercial la parter și acces auto”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tecuci, strada Artei, nr. 12, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare 2020.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

*Anunț de mediu, 10.04.2020: Costruzioni Toto Park S.R.L, titular al proiectului Construire Sediu Firma, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire Sediu Firma” propus a fi amplasat în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr. 125, judetul Galaţi .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16 şi vineri între orele 8.30 – 13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentării/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

*Anunţ concurs 12.03.2020: Primăria Comunei Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractual vacante – Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • disponibilitate pentru lucru peste program sau la ore neprevăzute;
 • disponibilitate pentru perfecționare;
 • permis de conducere categoria B, C și E;
 • abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet);
 • vechime în muncă – minimum 7 ani (adeverință sau carte de muncă).

Tipul probelor de concurs :

 Perioada de depunerea dosarelor de concurs: 12.03.2020 – 21.03.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării anunțului), la sediul UAT Comuna Brăhășești.

 Selectia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Data și ora probei scrise: 01.04.2020 – ora 10, la sediul Comuna Brăhășești .

Susţinerea interviului: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia și atribuțiile postului se vor afișa la sediul din Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituției, www.primariabrahasesti.ro .

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina, tel. 0786.522.434.

*Anunț de mediu, 09.03.2020: SC COSMIWASH MARITRIF SRL, CUI 41894480 solicită autorizație de mediu pentru activitățile cod CAEN 4520 ce se desfășoară la punctul de lucru din strada Victoriei, nr. 18, Tecuci, jud. Galați.
*Anunț angajare – 24.02.2020: Unitate de învățământ angajează secretară. CV la mail fegeducation_filiale@yahoo.ro . Relaţii la telefon 0770.669.835.
*Anunț angajare – 21.02.2020: Societatea Ballroom Andcris SRL, cu sediul în comuna Valea Mărului, jud. Galați, angajează ajutor de bucătar. Relații la telefon 0720.050.417.

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 5 ha teren arabil situat în T123, P1018/2, cu valoare de inventar 72.067 lei.

Informaţii la tel. 0762.656.986.

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ungureni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 10 ha teren arabil situat în T123, P1018/3 si P1018/4, cu valoare de inventar pe fiecare parcelă de 72.067 lei

Informaţii la tel. 0762.656.986.

*Anunţ concurs: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea, cu sediul în loc. Toflea, str. Școlii, nr. 40 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul II S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 1 normă.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • vechime în specialitatea postului de minim 2 ani;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoştinţe de utilizarea softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 06-07.02.2020
 • Proba scrisă – 13.02.2020, ora 08:00
 • Proba practică – 14.02.2020, ora 08:00
 • Interviu – 14.02.2020, ora 12:00

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 Toflea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul   Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Persoana de contact: Chirvăsuță Loredana Janina, telefon: 0236.867.782.

Director,

Prof. Chirvăsuță Loredana-Janina

Anunț mediu 17.01.2020:  Sandu Sorin George și Sandu Elena, titular al proiectului „Construire hală depozitare anvelope și copertină pentru C1 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hală depozitare anvelope și copertină pentru C1, propus a fi realizat pe amplasamentul situat în intravilanul municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 140, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, în zilele de luni până joi, între orele 8,30 – 16 și vineri între orele 8,30 – 13,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări – Acordul  de mediu – Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

*Anunţ servicii menaj: Fată credincioasă ofer servicii de menaj, cumpărături, pregătirea prânzului, plată facturi, călcat pentru femei în vârstă și/sau familii. Dețin carnet de condus. Rog seriozitate. Tel: 0753.405.870.

*Anunț de mediu – 10 decembrie 2019: Vel Pitar SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala pentru spălare și igienizare lăzi PVC” amplasat în Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 65, jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Vel Pitar SA din Tecuci, str. M. Kogălniceanu, nr. 65 în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 și vineri între orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM din  str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

*Anunț de mediu – 6 decembrie 2019: Mihalcea Măndiţa şi Mihalcea Vasile, titular al proiectului „Construire Anexă Gospodărească anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra  mediului pentru proiectul „Construire Anexă Gospodărească propus a fi amplasat în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 143 A1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  A.P.M. din municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2,  jud. Galaţi, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http//apmgl.anpm.ro, la: Reglementari-Acordul de mediuProiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentari / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Galaţi.

*Anunţ pierdere acte: Pierdut autorizaţie de lucru AFER, nr. 12822 şi seria 32, aparţinând lui Bocăneală Ionel. Se declară nulă.

*Anunț de mediu: Gîtă Cătălin Marcel  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Staţie PECO, staţie GPL şi Spălătorie”, propus a fi realizat pe amplasament situat în sat Nicopole, comuna Drăguşeni, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul beneficiarului, Gîtă Cătălin Marcel din sat Nicopole, comuna Drăguşeni, jud. Galaţi, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16.00 și  vineri între  orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

*Anunț de mediu: Sandu Sorin-George și Sandu Elena,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hala depozitare anvelope și copertină pentru C1”, propus a fi realizat pe amplasament situat în intravilanul mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 140,  județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul beneficiarului, din mun. Tecuci, str. Gheorghe Șincai, nr. 12, jud. Galați, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16.00 și  vineri între  orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

*Anunț de mediu: Alionte Adina-Mirela, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Construire locuința colectivă conform P.U.D. 97 din 30.06.2005”, propus a fi realizat pe amplasament situat în intravilanul mun. Tecuci, Bulevardul Victoriei, nr. 25D,  județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul beneficiarului, din mun. Tecuci, str. Constituției, nr. 4, jud. Galați,  în zilele de luni până joi între orele 8.30-16.00 și  vineri între  orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

*Anunţ închiriere: Închiriez spaţiu comercial situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 46, la parterul unui bloc. Relaţii la telefon 0740.217.330.
*Anunţ angajare: SC Cominex SRL Tecuci angajează măcelari pentru carmangeria din zona Liceului Agricol. De preferat bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 30-45 ani. Relaţii la tel. 0742.533.435.

*Anunţ angajare: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor I, perioadă determinată de 30 zile, funcţie de execuţie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– nivelul studiilor – studii medii;

– vechime în specialitate – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– Depunerea dosarelor: 5 noiembrie – 11 noiembrie 2019, interval orar 11 – 14 ;

– Proba practică – 19 noiembrie 2019, ora 10;

– Proba interviu –  21 noiembrie 2019, ora 10.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Național „Calistrat Hogaș” din localitatea Tecuci, județul Galaţi, str. Costache Racoviță, nr. 20. Tel. 0236.820.010.

*Anunţ pierdere acte: Pierdut legitimaţie student – reducere transport emis de Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicină dentară, specializare Tehnica dentară pe numele Rusu Andreea Alexandra. Le declar nule.

*Anunţ de mediu: S.C. Comppil S.A., cu sediul în municipiul Tecuci, str. Cuza Vodă, nr. 24, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășurării activităţii Hoteluri și alte facilități de cazare similare pe amplasamentul din municipiul Tecuci, str. Gloriei, nr. 11-13, județul Galaţi.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 și vineri între orele 8.30 – 13.30,  la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, județul Galaţi.

Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

*Anunţ meditaţii: Meditez limba română și limba engleză la orice nivel. Relaţii la tel. 0762.182.011.
*Anunţ de mediu: SC Wilfisch SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de încadrare de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Utilizare cu energie electrică hală industrială”, propus a fi amplasat in Tecuci, T17.P56/6. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul SC Wilfisch SRL, str. Gh. Petrașcu nr. 42, BL E 4, sc. 1, ap. 19, în zilele de luni până joi, între Orele 8:30 și 16 și vineri între orele 8:30 și 13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.
*Anunţ vânzare: Proprietar, vând teren extravilan zona sat Priponeşti – mun. Tecuci – jud. Galați, foarte bine poziționat, cu deschidere la două drumuri forestiere. Relații la tel. 0721.809.988.

*Anunţ angajare: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea, cu sediul în loc. Toflea, str. Școlii, nr. 40, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante, de îngrijitor școală I M, personal nedidactic – 1 post

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

–  Studii generale sau medii;

–  Vechime în muncă de minim 3 ani;

–  Abilități de comunicare și relaționare;

– Disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica, în caz de nevoie;

–  Domiciliul pe raza comunei Brăhășești  constituie un avantaj.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea, conform calendarului următor:

– 10 septembrie 2019, ora 9 – selecția dosarelor;

– 11 septembrie 2019, ora 9 – proba scrisă;

– 12 septembrie 2019, ora 10 –  interviul.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea, de luni până vineri, între orele 9 – 14, până pe data de 9 septembrie 2019.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul  Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 Toflea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Persoana de contact: secretar, Graur Diana Alina, telefon: 0236.867.782.

*Anunț angajare: Somaco Holding SA Doaga angajează: inginer mecanic (TCM), șef parc auto, agent vânzări – aprovizionare – desfacere, laborant, CTC-ist, gestionar, zidar, conducator auto categoriile C, C+E, atestat transport marfă și card tahograf, muncitor necalificat, operator prefabricate, fierar betonist, electrician, sudor, mecanic utilaje (excavatorist, volist, buldozerist, draglinist), macaragiu, strungar, maistru constructor, agent securitate.

Salariu minim este 3.000 lei. Relatii la tel. 0237.260.250; 0237.260.510, fax 0237.260.200.

*Anunţ licitaţie: SRTFC Galaţi organizează, prin intermediul BRM Galați, licitație publică pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 52,11 mp situat în incinta fostei Agenții de Voiaj Tecuci. Relații la telefon 0731.990.867.

*Anunţ de mediu: Grecu Ion si Grecu Mariana, titulari ai proiectului „Construire anexă exploataţie agricolă”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire anexă exploataţie agricolă”, propus a fi amplasat pe amplasament situat în extravilanul mun. Tecuci, T86, P 417/14, nr. cad. 107975, jud. Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, în zilele de luni până joi între orele 8.30 – 16 şi  vineri între orele 8.30 – 13.30 şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu/proiect-decizie-etapa-de-incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.08.2018.

*Anunţ vânzare: Vând teren agricol vizavi de livada Matca. Preţ negociabil. Tarlaua 85. Tel. 0761.012.523.

*Anunţ de mediu: SC Wilfisch SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Utilizare Cu Energie Electrică Hală Industrială”, propus a fi amplasat in Tecuci, T17.P56/6.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, str. Regiment 11 Siret, Nr. 2, Galați și la sediul SC Wilfisch SRL, STR. Ghe. Petrașcu Nr. 42, bl. E4, ap. 19, sc. 1, in zilele de luni până joi, intre orele 8:30 – 16 și vineri, între orele 8:30-13:30.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM GALAȚI.

*Anunţ de mediu: S.C. Vel Pitar S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Timiş, nr. 22, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţie de mediu, în scopul desfăşurării activităţii Fabricarea Pâinii; Fabricarea Prăjiturilor şi a Produselor Proaspete de Patiserie  pe amplasamentul din Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 65, judeţul Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16 şi vineri între orele 8.30 – 13.30, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile şi / sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.
*Anunţ de mediu: Mihalcea Mandita şi Mihalcea Vasile anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Anexă Gospodărească” propusă a fi amplasată în Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 143A1, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi şi la sediul titularului Mihalcea Mandita şi Mihalcea Vasile din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 143A1, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16 şi vineri între orele 8.30 – 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galaţi.

*Anunţ prestări servicii: Ofer servicii de transport cu autoutilitara de 3.5t basculantă. Relaţii la tel. 0758.929.686.

*Anunţ angajare: Societate Comercială angajează operator jocuri şi lucrător comercial. Salariu 2.500 RON. Tel: 0753.019.451.

*Anunţ de mediu: Mocanu Ion, titular al proiectului „Hală depozitare materiale”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Hală depozitare materiale”, propus a fi amplasat în com. Ghidigeni, sat Slobozia Corni, jud. Galaţi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 58.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galati, mun. Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, jud. Galaţi, în zilele de luni – joi între orele 9-15 şi vineri între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secţiunea: Reglementări→Acordul de mediu→Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

*Anunț de mediu: Negruț Costel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Anexa gospodărească”, propus a fi amplasat în sat Corod, comuna Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, și la sediul Negruț Costel, sat Corod, comuna Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 197, județul Galați în zilele de luni – joi între orele 8,30-16 și vineri între orele 8,30-13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.
*Anunţ vânzare: Vând teren 2.500 mp, Malul Alb, Drăgăneşti, deschidere 22 m, utilităţi. Tel. 0754.424.155.
*Anunţ vânzare: Vând magazin alimentar, funcțional, deschis în Bd. Victoriei, lângă fosta pensiune, zona Gara mare. Suprafață 40 mp, teren închiriat. Vând fără marfă, marfa poate fi opțională. Dotări: magazie, grup sanitar, rafturi sticlă, vitrină preparate, aer condiționat, cântar, centrală gaze, xerox, etc. Pentru detalii puteți suna la numărul 0755.908.574.
*Pierdut acte: Subsemnata Pavel (Hulea) Romina Ramona, domiciliată în Tecuci, județul Galați, studentă în anul II la Universitatea din București Facultatea de psihologie  și științele educației, Specializarea: Pedagogia învățământului primar și  preșcolar – Filiala Focșani, declar următoarele documente pierdute: carnetul de student împreună cu legitimația, seria A / nr. 0059903.
*Anunţ angajare: IY Industries Yield angajează pentru noul punct de lucru Tecuci: Confecţioneri cu experienţă; Lucrători finisaj: călcat final; Tehnologi / Şefi linie producţie. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi la tel. 0720.011.594.
*Anunţ vânzare: Vând teren cu vie și teren agricol în sat Liești, com. Priponești, jud. Galați. Suprafață vie 2.100 mp, teren arabil 7.000 mp. Preț 13.500 lei, ușor negociabil. Relaţii la tel. 0741.163.377.
*Anunţ angajare: Angajăm lucrător comercial pentru magazin textile. Relaţii la tel. 0757.107.066.
*Anunţ vânzare: Vând casă 204 metri pătrați, construită din bolțari beton, pereți interiori din  BCA, 7 camere, Tecuci, strada Grigore Alexandrescu. Suprafață teren total 1.827 metri pătrați. Intabulare, carte funciară, certificat energetic la zi. Se vinde parțial mobilată. Relaţii la tel. 0034.615.403.237.
*Anunţ vânzare: Vând Renault Symbol 2010 diesel. Maşină întreţinută, revizii efectuate la timp, aer condiţionat, geamuri electrice, cauciucuri de iarnă. Relaţii la tel. 0753.102.010.
*Anunţ angajare: Elitur Trans SRL, companie de transport persoane internațional, angajează șoferi cat. D, E pe autocare, pentru curse România – Spania. Se lucrează în echipaj de 2 șoferi pe tronsoane de drum. Necesar: card tahograf și atestate valabile. Depuneri CV la adresa de email office@elitur-trans.ro sau relații la tel. 0745.367.109.
*Anunţ vânzare: Vând casă la roșu, parter + mansardă. Casa este situată la șosea, în Tecuci, pe strada Ana Ipătescu. Suprafața este de 600 m² din care 112 m²  este suprafață construită. Relații la tel. 0768.815.650.

*Anunţ angajare: Societate comercială de construcții angajează inginer constructor/maistru constructor pentru punct de lucru în comună Nicorești, județul Galați. Oferim cazare/decontare transport și salariu atractiv.

Dacă îți dorești să faci parte din echipa noastră nu ezită să ne contactezi pentru a stabili un interviu.  Telefon: 0733.963.368.

*Anunţ angajare: BDG SRL – Firmă Partener Orange angajează agenți vânzări D2D în Tecuci.

Tu vei promova și vinde produsele Orange TV, Internet 4G, telefonie mobilă, în zonele rurale „din poartă în poartă”, cu întoarcere în orașul de reședință după terminarea programului. Oferim salariu fix și bonusuri din vânzări, contract de muncă full-time, mașină și telefon de serviciu. Dacă nu ai experiență în domeniul vânzărilor, poți învăța alături de noi.

Informații suplimentare poți obține la tel. 0758.072.778. CV-ul poate fi transmis la adresa: marioara.palade@bdgteam.ro .

*Anunţ angajare: SC Legion Guard SRL Tecuci angajează persoană pentru contabilitate primară și PC. Programul este de luni până vineri în intervalul orar 8,30 – 16,30. Salariul net 1.500 lei. Relații la telefon 0744.597.872.

*Anunţ angajare:  Business Division Group SRL – Partener Orange angajează agenți vânzări D2D servicii Orange în orașul Tecuci. Cerințe: studii medii, permis conducere categoria B.

Oferim: contract de muncă, normă întreagă, salariu fix și bonusuri din vânzări, mașină de serviciu, telefon, instruire și training. Angajăm și persoane fără experiență în domeniul vânzărilor!

Informații suplimentare puteți obține de la Mărioara Palade, tel. 0758.072.778, mail: marioara.palade@bdgteam.ro .

*Anunţ vânzare: Particular, vând apartament Tecuci: confort II, 2 camere, etaj 1, suprafață utilă 42 mp, zona Profiriu / Ciupercă. Construit în 1971. Centrală proprie, termopan dormitor, balcon închis cu termopan. Mobilat. Necesită renovare. Disponibil august 2019. Preț orientativ 80.000 lei. Contact: 0745.938.180.

*Anunţ vânzare: Vând tricicletă pentru adulți, nouă. Motivul vânzării: părinții nu reușesc să o folosească. Tricicleta este în comuna Corod. Relaţii la tel. 0769.917.045.

*Anunţ angajare: Artesana International SRL angajează personal pentru secția de baxare. Căutăm băieți cu vârsta între 20-40 ani dornici să muncească. Oferim salariu atractiv, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, lucru într-o echipă tânără. Experiența constituie un avantaj, nu o necesitate. CV-urile se pot depune la sediul fabricii și cartierul Bălcescu. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0752.074.382.

*Anunţ vânzare: De vânzare 3.000 mp teren, deschidere 25 m, acces reţea electrică şi apă, în loc. Malul Alb, com. Drăgăneşti. Relaţii la tel. 0754.424.155.

*Anunţ de mediu: SC SOMACO HOLDING SA București anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de decolmatare, reprofilare a albiei minore a răului Siret și regularizare a scurgerii, prin exploatare de nisip”, propus a fi amplasat în loc. Cosmești – Vale  (extravilan), com. Cosmești, jud. Galați, albia râului Siret, mal drept, între bornele CSA 96-97.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC SOMACO  HOLDING SA București, B-dul Timișoara, nr. 92A, et. 2, ap. 6, București, în zilele de luni – joi între orele 8.30 – 16 și vineri  între orele 8.30 – 13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret , nr. 2, Municipiul Galați.

*Anunţ întâlnire: Promoția 1969 de absolvenți ai Liceului Teoretic nr. 1 Tecuci organizează întâlnirea aniversară de 50 de ani, pe data de 8 iunie 2019. Telefon contact: 0721.558.941.

*Anunţ ofertă servicii: Zidar cu experiență execut lucrări de finisaje interioare / exterioare cu modele noi, gresie, faianță, placări cu polistiren, fațade decorativ, tapet, parchet, instalații electrice, tencuieli, apartamente, meserie de calitate la prețuri avantajoase. Pentru mai multe detalii sunați la numărul 0757.417.788.

*Anunţ de mediu: Mocanu Ion, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală depozitare materiale construcţii”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi, comuna Ghidigeni, sat Slobozia Corni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 58.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, Galaţi și la sediul titularului, Mocanu Ion din jud. Galaţi, com. Ghidigeni,  sat Slobozia Corni, str. Zazu, nr. 2A, în zilele de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, Galaţi.

*Anunţ angajare: Angajăm economistă. Cerințe: studii superioare economice, abilități operare PC, seriozitate, domiciliul stabil în municipiul Tecuci. Oferim condiții de muncă foarte bune, salarizare corespunzătoare peste nivelul pieței, siguranță, etc. Rog CV la adresa de email: rutecuci@mail.com .

*Anunț de mediu: Mocanu Ion, titular al planului „Construire hala depozitare materialeˮ, cu amplasamentul în comuna Ghidigeni, sat Slobozia Corni, județul Galați, anunță publicul interest asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu.

Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 2 și la sediul titularului Mocanu Ion, sat Slobozia Corni, str. Zazu, nr. 2A, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16 și vineri între orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul AMP Galați în termen de 18 zile calendaristice  de la data apariției anunțului.

*Anunţ angajare: Betty Ice angajează personal pentru chioșcurile din Tecuci. Salariu motivant și bonusuri. Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV la adresa: ramona.lucia@bettyice.ro . Detalii la numărul 0755.108.121.

*Anunţ de mediu: Lovin Adrian anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă a exploataţiei agricole cu funcția de exploatație mixtă de culturi și creșterea animalelor cu amenajare și împrejmuire teren”, propus a fi realizat pe amplasament situat în extravilanul comunei Munteni, T92, P 131/1, nr. cad. 101948, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul beneficiarului, din sat Ungureni, com. Munteni, jud. Galați, în zilele de luni până joi între orele 8.30 – 16 și vineri între orele 8.30 – 13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

*Anunţ angajare: Squad Force S.R.L. își mărește echipa şi angajează Agenți de Securitate cu atestat de pază și protecție conf. leg. 333/2003, pentru com. Liești, jud. Galați. Contact 0751.143.961.

*Anunţ ofertă servicii: Electrician calificat execut instalații, întreținere, reparații, intervenții rapide. Executăm servicii de mentenanță:

– verificare circuite interioare și exterioare,

– verificarea dozelor electrice de legături,

– verificare sistem de fixare verificare stare de funcționare,

– verificare conexiuni electrice,

– înlocuiri becuri, tuburi fluorescente, transformatoare, balasturi, startere, ignitere,

– verificarea nivelurilor de iluminare medie, uniformitatea iluminării şi amplasarea corpurilor de iluminat şi indicatoarelor luminoase,

– verificare funcţionare corectă a lămpilor.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la telefon 0766.721.231.

*Anunţ pierdere acte: Societatea Altius VV SRL, sediu Tecuci, str. Tecucel, nr. 49, cam 1, Galaţi, J17/1326/15.12.2009, CUI 26330142, am pierdut Certificat Constatator Sediu Social. Actul pierdut se declară nul.

*Anunţ cerere angajare: Asistentă medicală generalistă sunt în căutarea unui post de muncă. Detalii la tel. 0748.160.430.

*Anunţ de mediu: S.C. Gimalpav S.R.L. Tecuci,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Anexă depozitare materiale construcții”, propus a fi realizat pe amplasament situat în intravilan mun. Tecuci, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competențe pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16 și  vineri între  orele 8.30-13.30 și la următoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu/proiect-decizie-etapa-de-incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunț, până la data de 17.03.2019.

*Anunţ de mediu: Grecu Ion și Grecu Mariana, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă exploatație agricolă”, propus a fi realizat pe amplasament situat în extravilanul mun. Tecuci, T86, P 417/14, nr. cad. 107975, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la domiciliul beneficiarului, din mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 127, bl. A4B, sc. 5, ap. 81, jud. Galați, în zilele de luni până joi între orele 8.30-16 și  vineri între orele 8.30-13.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați.

*Anunţ pierdere acte: Societatea ALTIUS VV SRL, sediu Tecuci, str. Tecucel, nr. 49, cam 1, Galați, J17/1326/15.12.2009, CUI 26330142, am pierdut Certificat Constatator Desfășurare Activități la Beneficiar. Se declară nul.

*Anunţ angajare: Societatea de pază Vipguard angajează conducător auto categoria B, cu experienţă. Condiţii de lucru avantajoase! Relaţii la tel. 0236.816.266.

*Anunţ meditaţii: Meditaţii la Limba română, Matematică, Limba franceză – clasele I – IV. Relaţii la tel. 0763.346.890.

*Anunţ de mediu: Mazilu Cristina Iolanda Cabinet Tehnică Dentară, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 34, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășurării activităţii Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice (cod CAEN rev.1: 3310) pe amplasamentul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 34, județul Galaţi.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 – 16 și vineri între orele 8.30 – 13.30,  la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, județul Galaţi.

Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

*Anunţ vânzare: Vând urgent apartament trei camere, et. I, decomandat, fără îmbunătățiri, str. 1 Decembrie 1918, bl. AG 4, ap. 5, Tecuci. Preț 150.000 lei, negociabil. Relaţii la tel. 0752.632.485.

*Anunț vânzare: Vând  teren arabil în via din cartierul Bălcescu din Tecuci. Sunt 33 de arii, preț 7.000 lei. Relații la telefon 0744.155.022.

*Anunţ angajare: Caut o persoană pentru a supraveghea o bătrână, bolnavă. Programul de lucru de luni până vineri. Detalii la nr. de tel. 0730.070.332.

*Anunţ angajare: Școala Gimnazială Nr. 1 Ungureni, cu sediul în str. Vâlcele, Nr. 5, sat Ungureni, com. Munteni, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul II S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 0,5 normă.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoștințe de utilizarea softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ungureni, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 07.12.2018
 • Proba scrisă – 11.12.2018, ora 09:00
 • Proba practică – 12.12.2018, ora 9.00
 • Interviu – 12.12.2018, ora 14:30

Candidații vor depune dosarele  de participare  la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ungureni.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ungureni.

Relații suplimentare se pot obține la  sediul   Școlii Gimnaziale Nr. 1 Ungureni.

Persoana de contact: Ghiță Elena, telefon: 0236.832.362. Director, prof. Ghiță Elena.

*Anunţ pierdere acte: Lupu Andreea-Elena PFA înregistrată la ORC Galaţi cu numărul F17/1697/2010 având CUI 27720283 având sediul social în loc. Tecuci, str. Costache Conachi, nr 40, a pierdut certificatul de înregistrare, certificatul constatator de la sediul social si certificatul constatator de la punctul de lucru din loc Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu. Acestea se declară nule.

*Anunţ angajare: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni, cu sediul în loc. Munteni, str. Eroilor, nr. 3 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul III S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 0,5 normă.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoștințe de utilizarea softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 29.11.2018
 • Proba scrisă – 4.12.2018, ora 9
 • Proba practică – 5.12.2018, ora 9
 • Interviu – 5.12.2018, ora 14:30

Candidații vor depune dosarele  de participare  la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Persoana de contact: Ghiță Claudiu, telefon: 0236.816.439.

*Anunţ meditaţii: Meditații limba engleză (gimnaziu și liceu) şi limba română (gimnaziu și liceu), 50 ron ședința. Relaţii la tel. 0762.182.011.

*Anunţ pierdere acte: SC DS DAVIO SMART SOLUTIONS SRL societate înregistrată la ORC Galaţi cu numărul J17/1227/2013 având CUI 32309854 având sediul social în loc. Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 46, bl I4, ap 11, a pierdut certificatul de înregistrare şi certificatele constatatoare ale societăţii. Acestea se declară nule.

*Anunţ de mediu: SC ENGIE ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL, titular al proiectului „Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe str. Tecucel, loc. Tecuci, jud. Galați, cu conducte și instalații de racordare“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în Tecuci, Str. Tecucel și str. Eugen Boureanu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate posta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 5.11.2018.

*Anunţ de mediu: SC ENGIE ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL, titular al proiectului „Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe str. Militari, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Dimitrie Hârlescu, loc. Tecuci, jud. Galați, cu conducte și instalații de racordare“ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în Tecuci, Str. Militari, Fdt. Militari, Str. Ec. Teodoroiu, Fdt. Ecaterina Teodoroiu, Str. Dimitrie Hârlescu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate posta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 5.11.2018.

*Anunţ vânzare: Vând un cavou cu două locuri și un cavou cu bordură și cruce în Cimitirul din Tecuci, în apropierea Monumentului Eroilor. Relații la tel. 0728.725.781 sau 0236.810.881.

*Anunț concurs angajare: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Toflea, cu sediul în loc. Toflea, str. Școlii, nr. 40, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul II S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 1 normă.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoştinţe de utilizarea softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 29.10.2018;
 • Proba scrisă – 5.11.2018, ora 9;
 • Proba practică – 6.11.2018, ora 9;
 • Interviu – 6.11.2018, ora 14:30.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a,  la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul  Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 Toflea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  sediul   Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Toflea.

Persoana de contact: Chirvăsuță Loredana Janina. Telefon: 0236.867.782.

*Anunț de mediu: SC Engie România SA prin SC IRIGC Impex SRL, titular al proiectelor:

1. „Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe str. Militari, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Dimitrie Hărlescu, loc. Tecuci, jud. Galați, cu conducte și instalații de racordareˮ,

2. „Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale, str. Tecucel, loc. Tecuci, jud. Galați, cu conducte și instalații de racordareˮ,

anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectele sus menționate, propuse a fi amplasate în  Tecuci, străzile Militari, Ecaterina Teodoroiu, Dimitrie Hărlescu, Fd. Ecaterina Teodoroiu, Fd. Militari pentru prima lucrare și respectiv, străzile Tecucel și Eugen Boureanu pentru a doua lucrare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16.30 și în ziua de vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresa de internet : www.apmgl.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunț  până la data de  12.10.2018.

*Anunţ angajare: SC Rotary Constructii SRL cu sediul în Bucureşti angajează pentru realizarea obiectivului alimentare şi reţele cu apă zona Tecuci, Movileni, Cosmeşti, Bereşti:

– ingineri instalaţii apă canal;

– inginer topometrist;

– muncitori execuţie reţele de apă şi canalizare;

– mecanici utilaje pentru terasamente, macaragii, şoferi;

– dulgheri si fierari.

Relaţii la tel. 0722.435.050.

*Anunţ angajare: Societate comercială, angajăm zidari / tencuitori în București. Asigurăm cazare și salariu motivant.  Tel 0729.249.779.

*Anunţ de mediu: S.C. Engie Romania S.A. prin S.C. I.R.I.G.C. Impex S.R.L. anunță publicul interesat  asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru următoarele proiecte:

 1. „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. Militari, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Dimitrie Hârlescu, loc. Tecuci, jud. Galaţi, cu conducte şi instalaţii de racordare” propus a fi amplasat pe str. Ecaterina Teodoroiu, str. Militari, str. Dimitrie Hârlescu, Fd. Ecaterina Teodoroiu, Fd. Militari;
 2. „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale, str. Tecucel, loc. Tecuci, jud. Galaţi, cu conducte şi instalaţii de racordare” propus a fi amplasat pe str. Tecucel şi str. Eugen Boureanu.

Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate Ia sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, mun. Galaţi şi la sediul S.C. I.R.I.G.C. Impex S.R.L. str. Afluentului, nr. 14, Sector 1, in zilele de luni până vineri, intre orele 9 – 12.

Observațiile publicului se primesc zilnic Ia sediul A.P.M. Buzău.

*Anunţ cerere angajare: Am 50 de ani și caut loc de muncă. Am lucrat ca paznic. Nu accept să lucrez cu firme neserioase. Telefon: 0765.443.246. Rog seriozitate!

*Anunţ cerere servicii: Angajăm operator curăţenie la Lidl Tecuci cu program de 2 ore/zi, în intervalul orar 6 – 8. Detalii la tel. 0755.097.617.

*Anunţ închiriere: Caut să închiriez locuinţă în oraşul Tecuci, în schimbul îngrijirii unei persoane vârstnice. Relaţii la tel. 0767.937.927, Florentina.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, farmacist / asistent farmacie. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, asistent medical generalist. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, 2 profesori psihologie și pedagogie. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, profesor management. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, profesor anatomie / biologie și profesor virusologie. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ angajare: Unitate de învățământ particulară angajează pentru predare, profesor engleză. Telefon: 0236.820.180 sau 0757.557.891.

*Anunţ vânzare: Vând casă, la roşu, cu mansardă, Tecuci, str. Ana Ipătescu. Suprafaţa totală: 600 mp, din care 112 mp sunt construiţi. La parter: living, dormitor + baie şi bucătărie. La etaj: 4 camere. Nelocuită. Relaţii la tel. 0768.815.650.

*Anunţ vânzare: Vând teren intravilan cu o suprafaţă de 1.900 mp, sat Furcenii Vechi, comuna Cosmeşti. Terenul este alcătuit din 500 mp pe care este construit un imobil şi 1.400 mp teren arabil. Preţ negociabil. Relaţii la telefon 0760.827.590.

*Anunţ vânzare: Vând casă de locuit în centrul orașului Tecuci. Suprafața de teren este de 500 mp, iar suprafața construită este de 100 mp. Deschiderea la stradă este de 18 ml. Casa beneficiază de toate utilitățile, este construită din cărămidă cu o grosime a pereților de 80 cm. Se poate deschide și societate comercială, spațiul permite acest lucru. Casa are două intrări. Rugăm seriozitate. Pentru mai multe relaţii se poate suna la nr. 0724.369.021.

*Anunţ angajare: Angajez asistent farmacie pentru punct de lucru Iveşti, în condiţii avantajoase. Relaţii la tel. 0722.256.686.

*Anunţ angajare: Societate comercială din Bacău caută şoferi cat. CE cu atestat ADR. Se oferă salariu 3.000 – 4.000 lei + diurnă + cazare la hotel / pensiune. Se cere experienţă minim 1 an şi disponibilitate la deplasări în ţară 3-4 săptămâni. Relaţii la tel. 0751.504.018.

*Anunţ vânzare: Vând apartament  2 camere, confort 1, Tecuci, str. Costache Racoviţă (notariat Moroşanu). Relaţii la tel. 0724.338.770.

*Anunţ angajare: SC Klaus SRL angajează manipulant depozit – 3 posturi. Cerinţe: vârsta – maxim 40 ani; studii – minim 10 clase; aptitudini de a lucra în echipă. Mai multe relaţii la tel. 0752.074.385.

*Cereri servicii: Caut să închiriez apartament cu două camere în Tecuci. Centrală termică şi ţevi puse la punct. Tel. 0749.809.597.

*Anunţ angajare: Companie specializată angajează personal pentru curăţenie în Tecuci, program de 8 ore pe zi. Mai multe informaţii la nr. de tel. 0751.112.766. Anunţ valabil până la data de 15.06.2018.

*Anunţ angajare: Betty Ice angajează personal pentru chioşcurile din Tecuci. Salariu motivant şi bonusuri. Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV la adresa: cosmina.tanase@bettyice.ro . Detalii la tel. 0757.062.136.

*Anunţ angajare: SC Baldi Conf SRL angajează, în Tecuci, Şef linie confecţii textile şi confecţioneri cu experienţă. Pentru mai multe informaţii sunaţi la tel. 0731.329.023.

*Anunţ angajare: SC angajeaza şofer pe TIR. Salariul minim pe economie + 0.25 bani / km + 35 lei diurna pe zi. Tel. 0756.697.254.

*Anunţ angajare: SC angajeaza şofer pe TIR. Salariul 3.500-4.000 lei / lună. Tel 0742.847.615.

*Anunţ de mediu: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (Conform ANEXEI Nr. 8 din Ord. nr. 135/ 2010) SC NAYELLIS ELI KHG 2003 SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMĂ, SPAŢIU COMERCIAL ŞI SPĂLĂTORIE AUTO CU SEPARATOR DE HIDROCARBURI ŞI DECANTOR

propus a fi amplasat în oraşul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galati str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC  NAYELLIS ELI KHG 2003 SRL din Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, în zilele de luni – joi, între orele 8.30 – 16.30 şi vineri între orele 8.30-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret  nr. 2, Galaţi.

*Anunţ angajare: Betty Ice angajează personal pentru chioșcurile din Tecuci. Salariu motivant și bonusuri. Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV la adresa: cosmina.tanase@bettyice.ro . Detalii la tel. 0757.062.136.

*Anunţ angajare: Societate specializată angajează: operatori de curăţenie, program 8 ore/zi; alpinişti utilitari. Oferim cursuri de specializare. Relaţii la tel. 0751.113.011.

*Anunţ prestări servicii: Construiți o casă sau renovaţi? Schimbați un robinet sau faceți întreaga instalație? Aveți nevoie de o priză, un bec sau de întreaga gama de produse electrice? Avem toate soluțiile pentru a rezolva orice problemă. Vă așteptăm în magazin cu o gamă largă de produse pentru toate tipurile de lucrări: zidărie, finisaje interioare, exterioare, instalații electrice și hidraulice, grădinărit și multe altele. D.M. materiale de construcţii. Adresa: str. Tecuciul Nou, nr. 4, Tecuci. Tel. 0729.429.417.

*Anunţ prestări servicii: Ai teren agricol în Matca şi nu vrei să mai ai bătăi de cap cu lucrările agricole? Dacă da, îl poţi da în arendă şi primeşti plata în produse sau bani. Plata se face în funcţie de cerinţă. Pentru mai multe detalii şi informaţii nu ezita să ne contactezi la numarul de telefon 0751.309.307. Cerem şi oferim seriozitate.

*Anunţ angajare: SC Somaco Holding SA, Punct de lucru Doaga, jud. Vrancea, caută muncitori pentru următoarele meserii: CTC-ist, macaragiu, electrician, strungar, muncitori necalificaţi, operator prefabricate, fierar betonist, conducător auto categoria C, C+E cu atestat transport marfă, agent securitate. Relaţii la următoarele nr. de tel: 0237.260.250, 0237.260.510, 0731.660.514, fax 0237.260.200.

*Anunţ angajare: Unitate de învăţământ particulară angajează asistent medical de farmacie pentru predare. Relaţii la tel. 0236.820.180 sau 0767.820.403.

*Anunț angajare: Unitate de învățământ angajează secretară. Cerințe: studii superioare; persoană organizată și operativă; cunoștințe de operare PC; experiență în muncă minim un an. Relații la tel. 0236.820.180.

*Anunț vânzare: Vând casă mansardată situată într-o zonă foarte liniștită a orașului Tecuci. Suprafață totală 713 mp, accesul se face prin 2 intrări, dublu front stradal. 300 mp curs construcție: amprenta la sol a casei este de 100 mp, plus garaj, terase, anexe. Teren 413 mp: grădină cu pomi fructiferi și legume + viță de vie. Gard nou, construit în 2016. Casa este din cărămidă, geamuri și uși termopan, centrală termică nouă, izolație nouă, acoperiș/ tablă nouă, toate utilitățile trase: gaz, canalizare, electricitate. Taxele și actele la zi, cadastru, intabulare, carte funciară. Relații la tel. 0733.600.335 sau 0730.051.705. Rog seriozitate!

*Anunț vânzare: Vând teren intravilan, pretabil construcție casă, 350 mp, front stradal 15 m, cu toate utilitățile (electricitate, gaz, canalizare) la poartă. Acces facil către școli, magazine, cartier de case. Relații la tel. 0733.600.335 sau 0730.051.705.

*Anunț licitație: Școala Gimnazială „Anghel Rugină” Tecuci scoate la licitaţie 34,50 mp teren pentru amplasarea unui chioșc alimentar în curtea şcolii. Licitaţia are loc la sediul școlii, str. Tecuciul Nou, nr. 69, în data de 2.11.2017. Relaţii la telefon 0236.811.140 sau la biroul secretariat al școlii.

*Anunţ angajare: Carul cu Bere,  pl. Tecuci, str. M. Kogălniceanu, nr. 63, angajează şoferi, 2 posturi, posesori de permis cat. C. Relaţii la tel. 0236.820.380. Persoană de contact Bostan Ovidiu. Ofertă valabilă în intervalul 29.06 – 29.07.2017.

*Anunţ angajare: Contec Foods Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 89, angajează: Gestionar depozit – 1 post, studii necesare – Liceu; Mecanic agricol – 1 post, studii – Calificare; Tehnician constructor – 1 post, studii – Liceul. Relaţii la tel. 0236.820.007. Persoană de contact Mitrofan Carmen. Ofertă valabilă între 20.06 – 30.06.2017.

*Anunţ angajare: Agresssive Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Bl. T1A,  Ap. 43, angajează vânzători – 3 posturi, studii necesare – Liceul. Relaţii la tel. 0744.667.098. Persoană de contact Mocanu Daniel. Ofertă valabilă între 19.06 – 19.07.2017.

*Anunţ angajare: Unitate de învăţământ angajează secretară. Cerinţe: studii superioare; persoană organizată şi operativă; cunoştinţe de operare PC; experienţă în muncă minim 2 ani. CV la fax: 0236.820.180. Relaţii la tel. 0236.820.180.

*Anunț angajare: Societate din jud. Argeș angajează muncitori calificați și necalificați în construcții. Oferim cazare. Relații la tel. 0788.151.305.

*Anunț angajare: Societate comercială angajează manipulant mărfuri. Relații la tel. 0741.097.124.

*Anunț angajare: Unitate de învăţământ angajează secretară. Cerinţe:

– studii superioare;

– persoană organizată şi operativă;

– cunoştinţe de operare PC;

– experienţă în muncă minim 2 ani.

CV la fax: 0236.820.180 sau email: oana903@yahoo.com .

Relaţii la telefon: 0236.820.180.

*Anunț vânzare: Subscrisa: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219. tel/fax 0336113021, mobil: 0744631076, e-mail: posto_expert@yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PICARO S.R.L., desemnat prin Sentința civilă intermediară nr. 336 din data de 16.09.2015, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia  a- II-a  Civilă, în  dosarul nr. 4031/121/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

ANUNȚĂ

scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare organizată în ziua de 09.02.2017,  ora 15 și 30 de minute, bunurile mobile proprietatea debitoarei PICARO S.R.L., cu prețul de 50% față de cel stabilit prin raportul de evaluare, compuse din:

– cercevele, montanți, rame, profile pătrate, țevi rotunde, adaptori, clipsuri, profile cuplare și baghete din pvc, cu prețul de pornire al licitației de 6.945 lei;

– mașină electrică de frezat montant, o mașină electrică de debitat, o mașină electrică de baghetat și o mașină electrică de debavurat pentru profile pvc, cu prețul de pornire al licitației de 6.450 lei;

– balamale, blocatoare basculare, capace prag, capace stulp, colțare, conectori T, cremoane, foarfeci, mânere de ușă și spaniolete pentru tâmplărie pvc, cu prețul de pornire al licitației de 1.144 lei;

– obiecte sanitare compuse din: chiuvete, bideuri, pișoare, picioare de chiuvetă, vase WC, rezervoare, accesorii sifoane inox, săpuniere și suporți pentru hârtie igienică, cu prețul de pornire al licitației de 4.058 lei;

La prețurile menționate în prezentul anunț  se adaugă TVA 19%.

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 9.02.2017, nu se va reuși valorificarea activelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții pe data de 23.02.2017 ora 14, la sediul lichidatorului judiciar.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în preziua licitației, ora 14, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.27, bl.E3a, ap.22, judeţul Galaţi.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.27, bl.E3a, ap.22, judeţul Galaţi.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care depune până în preziua licitației, ora 15, următoarele documente:

 1. a) cerere pentru înscriere la licitaţie ;
 2. b) persoane juridice:
 • certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • cod unic de Înregistrare fiscală;
 • copia documentului prin care s-a depus garanţia de 10 % din valoarea activului licitat, delegaţie din partea P.J. privind persoana fizică care o reprezintă la licitaţie
 1. c) persoane fizice
 • copie carte de identitate sau paşaport pentru persoanele străine;
 • copia documentului prin care s-a consemnat garanţia de10 % din valoarea activului licitat.

Ofertanţilor declarați necâştigători, li se va restitui integral garanţia de participare la licitaţie, în baza unei cereri scrise.  Licitaţia se desfăşoară și  în prezenţa unui ofertant acceptat.

Prin înscrierea la licitație publică cu strigare se consideră că ofertantul aceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere, condițiile stipulate în caietul de sarcini, precum și regulamentul de vânzare a activelor.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare iar ofertanții trebuie să-și anunțe intenția de vizitare.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 15.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744631076

Lichidator  judiciar, C.I.I. Postolache Costel

*Anunț vânzare: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi, lichidator judiciar al debitoarei Meblosor S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, organizată în zilele de 24.01.2017 și 09.02.2017, orele 14, a următoarelor active:

 1. Bun imobil, compus din:  teren aflat în întravilanul localității Focșani, B-dul Bucuresti, nr. 16A, corp 8, T 160, P 8258, jud. Vrancea în suprafață de 572 mp și constructia edificată pe acest teren, având destinatia de hală, cu suprafaţa construită la sol de 572 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 50992 a localității Focșani, cu o valoare de  63.180 euro, fără TVA.
 2. Bunuri mobile, compuse din:

Autoturism Peugeot 407 – 1 buc. = 1.360 euro plus TVA;

Autoutilitară Iveco Daily – 1 buc = 1.840 euro plus TVA.

Garanţia de participare la licitație este de 10 % din valoarea activului licitat și se va depune în contul colector RO38BTRLRONCRT0033159102 deschis la Banca Transilvania.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 14.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744.631.076.


*Anunț vânzare: Publicație de vânzare. C.I.I. Postolache Costel, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei GOHORPAN S.R.L., anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare la data de 18.01.2017, ora 15, următoarele active:

 

 1. Teren aflat în intravilanul localității Gohor în suprafață de 1.180 mp și construcție brutărie situată pe acest teren cu o suprafață construită de 222 mp, înscrise în cartea funciară nr. 100219 a localității Gohor, număr cadastral 974, cu prețul de pornire de 28.496 euro, diminuat cu 25% față de raportul de evaluare.

 

 1. Bunuri mobile, compuse din: Frigider Arctic 1 buc = 22 lei; Congelator Arctic 1 buc = 31 lei; Divizor volumetric 1 buc = 7.407 lei. Modelator franzelă 1 buc = 1.367 lei, preturi diminuate cu 25% față de raportul de evaluare.

 

Pentru bunurile mobile se adaugă TVA 20%.

 

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 18.01.2017 nu se va reuși valorificarea activelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții în ziua de 26.01.2017, ora 15 și în ziua de 09.02.2017, ora 15.

 

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744.631.076.


*Anunț vânzare: Publicație de vânzare. C.I.I. Postolache Costel, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PUIPROD  S.R.L., anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare organizată la data de 18.01.2017, ora 14, activele debitoarei PUIPROD S.R.L:

 1. Spațiu comercial, situat în Muncipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu , nr. 58, bl A2a, sc. 1, parter, jud. Galați în suprafață construită de 68 mp și suprafață utilă de 48,22 mp, înscris în cartea funciară a municipiului Tecuci nr. 100174-C1-U16, cu o valoare totală de 24.293 euro, preț diminuat cu 25% fată de raportul de evaluare.
 2. Teren arabil situat în extravilanul localității Munteni, în suprafață de 9.800 mp, tarla 61/1, parcela 569, nr. cadastral 2792, înscris în cartea funciară nr. 100227 a comunei Munteni, cu o valoare de 7.410 lei, preț diminuat cu 25% fată de raportul de evaluare.

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 18.01.2017, nu se va reuși valorificarea imobilelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții, în ziua de 26.01.2017 ora 14, respectiv 09.02.2017 ora 14. Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744631076.*Anunț pierdere acte 6.01.2017: Pierdut Certificat înregistrare și Certificat constatator aparținând SC SELF TRAVEL SRL, CUI 29133900. Se declară nule.


*Anunț angajare: Caut femeie sau familie pentru îngrijire 2 bătrâni deplasabili, la curte, intern, permanent, în Tecuci, zona Gării de Nord. Ofer cazare, masă, etc. Mai multe detalii la numărul de tel. 0765.652.005.


*Anunț angajare: Fabrica de nutrețuri combinate Mandra Tecuci angajează economist-contabil cu experiență. CV-urile se pot depune pe office@mandra.ro . Pentru relații suplimentare puteți suna la tel. 0235.421.070.


*Anunț vânzare: Vând casă cu teren în Tecuci, 500 mp, zona Gării de nord, în apropiere de Kaufland, 3 camere, hol, 2 bucătării (de vară şi iarnă). Camerele au sobe de teracotă racordate la gaz metan, la fel şi bucătăriile, apă curentă, energie electrică. Preţ 25.000 eur negociabil. Relații la tel. 0765.652.005.


*Anunț publicitar: Firma română-spaniolă recrutează persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani pentru muncă în agricultură, în Spania (Huelva), la cules de căpşuni, zmeură, afine şi mure. Se oferă posibilitatea de încheia contractul de muncă în perioada ianuarie / februarie / martie 2017 – iunie 2017. Program de lucru 6,5 ore /zi cu posibilitatea de a lucra suplimentar. Salariul minim care poate fi câştigat este de 920 euro/lună, acesta fiind plătit bilunar. Cazarea este gratuită şi se realizează în unităţi construite de către angajator. Se va obţine pentru angajaţi permisul de muncă în Spania. Pentru informaţii, va rugăm să ne contactaţi la numărul 0752.999.944 sau 0752.999.955. Mai multe informaţii şi la Agenţia Elitur Trans Tecuci pe str. Gheorghe Petraşcu vis-a vis de Biserică.


*Anunț publicitar: Posibilități de angajare în Tecuci prin cursuri de calificare acreditate: Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist; Ospătar (Barman); Bucătar; Măcelar (Tranșator); Lucrător în comerț; Cofetar (Patiser); Brutar; Agent Securitate (+ Atestat); Stivuitorist autorizat ISCIR; Sudor autorizat ISCIR. Relații la tel. 0740.806.501.


*Anunț vânzare: Vând mini laptop Acer Aspire AOD260, stare foarte bună de funcționare, încărcător original, bateria ține 2-3 ore. Preț: 280 lei. Relații la tel. 0756.994.452.*Anunț angajare: Restaurantul Corseda din Tecuci angajează: Pizzar, Bucătar, Ajutor de bucătar. Cerem și oferim seriozitate! Relații la tel. 0768.098.525.

*Anunț închiriere: Caut veselă de închiriat pentru nuntă. Relații la tel. 0765.603.596.


*Anunț vânzare: 
Vând apartament cu două camere, zonă centrală, 40 mp, cu centrală termică proprie,  mobilat și utilat. Pentru detalii sunați la tel. 0742.589.239.

 

*Anunț cerere angajare: Sunt asistent medical și mă aflu în căutarea unui loc de muncă. Relații la tel. 0765.603.596.

 

*Anunț vânzare: Vând casă la țară, nouă, în com. Nicorești, sat Sârbi, complet mobilată. Relații la tel. 0721.695.669.

 

*Anunț vânzare: Vând teren în Tecuci, str. Tecuciul Nou, cartier Satu Nou. Suprafață totală 3.518 mp; deschidere ~49 ml X ~73 ml, din care curte construcții 900 mp, teren arabil 2.618 mp. Terenul este situat la șosea, drum european E581, perfect pt. construcții, grădinărit, etc. Prețul zonei 14 E/mp, negociabil. Toate actele sunt la zi. Un singur proprietar. Relații la tel. 0722.504.292. Marius.


*Anunț vânzare:
 Vând chingi ancorare marfă, lungime 10 m, noi, produse în Germania, preț 50 lei buc, negociabil. Relații la tel. 0751.986.087.

 

*Anunț publicitar: Recondiționare perne cu puf fulgi, pene, burete, vatelină sau melană. Se dezinfectează fulgii, se curăță de mizeria strânsă de-a lungul timpului, se înlocuiește coșul (dosul) vechi cu unul nou de calitate. Relații la tel. 0766.728.088.