Proiectele ședinței ordinare a Consiliului local

 

Consiliul local Tecuci este convocat  în şedinţă ordinară, în data de 25 martie, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire spații alimentație publică Obor Municipiul Tecuci”.

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la HCL nr. 175 din 29.12.2016 privind punerea la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați în perioada 2014-2020 Aglomerarea Tecuci” a terenului pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T.

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros.

8. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de sedii partide.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 15.01.2018 – 31.12.2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din localitatea Condrea, Județul Galați având ca obiect lucrări de reparații, igienizare și dotare în cadrul Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare a performanțelor profesionale pe anul 2018, pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Informări, interpelări, petiții.

 – Adresa nr. 498/14.03.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 40/15.03.2019 și Decizia nr. 2/14.03.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 14.03.2019).

  – Adresa nr. 498 din 14.03.2019 emisă de Camera de Conturi Galați, înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 41/18.03.2019  privind Raportul de control nr. 498 din 22.02.2019 și ale Deciziei nr. 2 din 14.03.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 18.03.2019).