Localităţile Toflea şi Brăhăşeşti au intrat în carantină. Rute ocolitoare

 

Ieri, 23 mai 2020, a fost emis un ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în urma căruia localităţile Toflea și Brăhășești din județul Galați au fost plasate în carantină pe o perioadă de 14 zile.

În urma acestui ordin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a adoptat următoarele:

Art. 1 – Începând cu data 24 mai 2020, ora 5, pe o perioadă de 14 zile, se instituie măsura de carantină în satele Toflea şi Brăhăşeşti, comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi;

Art. 2 – În zona carantinată menționată la art. 1, se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă;

Art. 3 – În zona carantinată, menționată la art. 1, este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activități cu caracter religios;

c) voluntari ce vor asigura bunuri de strictă necesitate și hrană, pe baza unei adeverințe eliberate de către Primăria Brăhășești. Lista voluntarilor va fi întocmită de către Primăria Brăhășești și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;

d) persoanele ce desfășoară activități agricole prin completarea declarației pe proprie răspundere;

Art. 4 – (1) Din zona de carantinată, menționată la art. 1, este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activități cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale;

(2) Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situații decât cele prevăzute la alin. 1, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea scrisă, semnată de către toți reprezentanții Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, urmare a unei solicitări din partea persoanei respective, vizată de către CLSU Brăhășești și transmisă Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;

Art. 5 – (1) Toate persoanele prevăzute la art. 3 și 4 vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii);

(2) În cadrul adeverinței eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate / salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul și locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că, persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenirea riscului epidemiologic;

Art. 6 – În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii:

a) se va limita la maximum deplasarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată pentru izolare / carantină și se va monitoriza permanent respectarea acestor măsuri prin Inspectoratul de Poliție Județean Galați și Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați;

b) în toate spațiile publice este obligatorie acoperirea nasului și gurii cu măști de protecție sau cu variante alternative;

c) administratorii sau deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină vor asigura dotarea acestor spații cu dispozitive de dezinfecție a mâinilor pe bază de alcool;

Art. 7 – În zona de carantină Primăria Brăhășești va lua următoarele măsuri:

 a) asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul identificării persoanelor infectate cu COVID-19, deșeurile rezultate vor fi colectate, eliminate și neutralizate de către o firmă specializată autorizată;

b) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reședință ori adresă declarată în zona de carantină menționată la art. 1 și comunicarea datelor la Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;

c) asigurarea dezinfecției spațiilor indicate de Direcția de Sănătate Publică Galați;

d) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței, prin intermediul voluntarilor precizați la art. 3, lit. c);

e) punerea la dispoziția cetățenilor din zonă a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologic existent și regulilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19;

Art. 8 – (1) Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare de 7,5 tone se va desfășura pe DJ 241 și DJ 241A;

(2) Varianta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mică de 7,5 tone se va desfășura pe DJ 241 și DJ 241A;

(3) Rutele ocolitoare căilor majore care tranzitează satele Toflea și Brăhășești vor fi aduse la cunoștință populației prin mijloacele mass-mediei locale;

Art. 9 – Direcția de Sănătate Publică Galați va stabili asigurarea continuității actului medical prin medicii de familie din Comuna Brăhășești și va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici, etc.;

Art. 10 – Se instituie ca măsură obligatorie evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Galați a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor cu domiciliul, reședința, ori cu adresa declarată pentru izolare / carantină și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății;

Art. 11 – Orice derogare de la Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 76456 din 23 mai 2020 privind instituirea carantinei în localitățile Toflea și Brăhășești din comuna Brăhășești, județul Galați se va realiza prin Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, cu aprobarea prefectului.

Măsura de carantinare a fost impusă în urma anchetei epidemiologice efectuate de DSP Galați, în satele Toflea și Brăhășești, comuna Brăhășești, cu o populatie de aproximativ 9.000 de locuitori (ultimul recensământ – 2011) care a constatat următoarele:

– 42 de persoane confirmate;

– o persoană decedată;

– 284 persoane autoizolate, contacți ai persoanelor confirmate.