Tecuciul pe harta publicaţiilor literar-artistice

 

Cel mai recent număr, 58, al revistei „Tecuciul Literar-Artistic” ar fi trebuit să fie prezentat publicului, în ultima lună a acestui an Pandemic. Adaptându-se condiţiilor speciale şi normelor de securitate sanitară impuse de Covid-19, autorii materialelor publicate (recenzii ale unor noi apariţii editoriale, interviuri, memorii, eseuri, impresii de călătorie, evenimente istorice şi sociale cu ecouri în destinul României, creaţii literare diverse – poezie, proză, teatru, cronici plastice, comemorări, restituiri valorice spirituale, etc.) au continuat să ne ofere rodul strădaniilor proprii.

Autentică efigie culturală a municipiului Tecuci, revista „Tecuciul literar-artistic” oglindeşte în paginile ei tot ce a produs şi produce mai valoros vatra noastră de cultură, statornică aici, la poalele Podişului Moldav, spre bucuria şi mândria locuitorilor acestui străvechi ţinut românesc.

Înfiinţată acum aproape 15 ani, „Tecuciul literar-artistic” apare sub responsabilitatea redacţională a prof. Eleonora Stamate, având un număr substanțial de pagini și o periodicitate trimestrială. Publicaţia aceasta a intrat imediat în circuitul revuistic naţional şi chiar internaţional. Dovezi ale aprecierilor înregistrate de calitatea superioară a conţinutului şi a realizării grafice sunt numeroasele premii şi diplome obţinute în ultimii ani de cei care scriu în paginile revistei.

Revista şi-a propus în noua sa concepţie editorială să dedice câte un număr unor personalităţi literare ori artistice de mare anvergură pentru cultura naţională. Amintim că ultimele numere au fost focusate pe creaţia unor creatori de marcă: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Gheorghe Petraşcu, Eugen Ionescu, iar acum poetul ieşean Cezar Ivănescu.

Şi acest număr 58 dovedeşte a fi rămas fidel intenţiilor iniţiale, de a induce lectorilor o atmosferă relaxantă, de seriozitate, de dezbateri de profunzime, respect în limitele unui comportament specific actului de cultură, de toleranţă, dar și de spirit critic. Este evidentă dorinţa de a reactiva unele valori creative, condamnate la uitare, redescoperirea spiritualităţii locale, regionale şi naţionale, promovarea tezaurului etnofolcloric autentic, redeșteptarea sentimentului naţional dar şi racordarea cultural-artistică la mişcările europene de referinţă şi de actualitate. Sunt dezvoltate proiecte culturale generoase, alături de colaboratori remarcabili din ţară, de peste Prut, din întreaga diaspora.

 Cititorii au posibilitatea să identifice în paginile publicaţiei trimestriale editoriale de înaltă ţinută spirituală, interviuri din ţară dar și din străinătate, paginile de poezie, eseuri, proză, cronici literare, evenimentele culturale, vernisaje, pagini memorabile de istorie, rubrica „Revista revistelor” (o revistă a presei literar-culturale), meridiane spirituale româneşti sau europene, debuturi literare, lucrări bilingve ori traduceri, nelipsind desigur nici corespondenţe culturale din Franţa, Israel, Italia, America.

Cu ocazia lansării acestui număr, evocând momente ale începuturilor, situațiile mai dificile care ameninţă apariţia publicaţiei, redactorii îşi propun diversificarea domeniilor de abordare literar-artistică, sesizând lipsa de implicare a unor reprezentanţi ai intelectualităţii locale de la care comunitatea aşteaptă mai mult, inclusiv prin îndemnurile către tânăra generaţie de a se apleca cu mai mult respect spre cultură, spre valori spirituale superioare.

Din cuprinsul numărului 58 al revistei: mai multe articole dedicate poetului ieşean Cezar Ivănescu, un mare prieten al Tecuciului, istorie literară şi eseuri, studii despre creaţia filozofică şi dramaturgia eminesciană, remember poetul Dionisie Duma şi jurnalistul Radu Macovei, un salon de literatură universală, savuroase pagini de proză, documente istorice de interes local, impresii de călătorie în Italia, cronici ş.a., toate acestea aşezate sub emblema Anului Lecturii, însoţite de sugestive ilustraţii pe această temă generoasă.

Dintre autorii articolelor/studiilor şi creatori care publică în acest număr notăm doar câteva nume bine cunoscute în spaţiul cultural românesc: Andrei Petruş, Livia Ciupercă, Cristian Călugăru, Ştefan Andronache, Adrian Dinu Rachieru, Dan Movileanu, Doru Scărlătescu, Ghiţă Nazare, Ioana Scărlătescu, Angela Baciu, Petre Isachi, Tănase Dănăilă, Lina Codreanu, Lucia Olaru Nenati. Bine reprezentaţi sunt şi câţiva dintre condeierii tecuceni cunoscuţi publicului larg prin preocupările lor literar-artistice remarcabile.

Facem, ca de fiecare dată, menţiunea că revista (editată într-un tiraj limitat de 100 de exemplare care se distribuie gratuit) apare prin alocarea unui fond special aprobat de Consiliul Local Tecuci.

Spre plăcerea şi bucuria cititorilor interesaţi, din Tecuci, din ţară sau din lume, ataşăm integral în format electronic nr. 58 al revistei noastre de 160 de pagini. (Editată prin Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din Tecuci, revista poate fi citită pe www.bstp.ro)

Lectură plăcută şi sincera urare de „La mulţi ani!” tuturor autorilor, colectivului redacţional, tipografilor şi în mod special cititorilor revistei.

 

V.R.