Licitaţii

 

Anunț privind organizarea unei licitații publice – 09.09.2022 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: UAT Comuna Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, cod poștal: 807055, str. Principală, nr. 105, județul Galați, telefon: 0236/867605, e-mail: [email protected], cod fiscal: 3602000.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

– imobil, situat în comuna Brăhășești, sat Brăhășești, în tarlaua 12, parcela 177, județul Galați, în suprafață de 79  mp, aparținând domeniului public al Comunei Brăhășești, înscris în CF nr. 100337-C2 , cu destinația înființare firmă de catering. 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 65 din data de 29.08.2022 .  

 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Brăhășești. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Consilier juridic al Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați. 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Brăhășești. 

3.4 Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 22.09.2022, ora 11.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2022, ora 12.00. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.  

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

03.10.2022, ora 11.00, la sediul Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați, Birou Secretar general.  

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, telefon: 0236/460331, fax:  0236/412130, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.09.2022.

PRIMAR,  

DUMITRU MIRCEA 

  

 Întocmit, Secretar general 

Beldie Iulia 

 

Anunț privind organizarea unei licitații publice – 09.09.2022 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

UAT Comuna Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, cod poștal: 807055, str. Principală, nr. 105, județul Galați, telefon: 0236/867605, e-mail: [email protected], cod fiscal: 3602000.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

– imobil, situat în comuna Brăhășești, sat Brăhășești, pe strada Principală nr.120, în tarlaua 12, parcela 148, județul Galați, în suprafață de 1.992  mp, aparținând domeniului privat al Comunei  Brăhășești, înscris în CF nr. 102931, 103165, 103166, cu destinația amenajare spațiu comercial. 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 64 din data de 29.08.2022.  

 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Brăhășești. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Consilier juridic al Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați. 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Brăhășești. 

3.4 Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 22.09.2022, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2022, ora 12.00. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.  

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 03.10.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Brăhășești, comuna Brăhășești, sat Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați, Birou Secretar general.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, telefon: 0236/460331, fax:  0236/412130, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.09.2022.

PRIMAR,  

DUMITRU MIRCEA 

 

Întocmit, Secretar general 

Beldie Iulia   

 

 

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII PUBLICE 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

UAT Comuna Brăhășești, cu sediul în comuna Brăhășești, cod poștal: 807055, str. Principală, nr. 105, județul Galați, telefon: 0236/867605, e-mail: [email protected], cod fiscal: 3602000,

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Imobil în suprafaţă de 26,47 mp, situat în incinta Căminului Cultural Brăhășești, sat Brăhășești, strada 6, nr. 1, comuna Brăhășești, județul Galați, aparţinând domeniului public al Comunei Brăhăşeşti, C.F. nr. 100520.  

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 4 din data de 31.01.2022  și este destinată unor servicii specializate  ale unei  firme de catering. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Brăhășești. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Secretariat, comuna Brăhășești, strada Principală nr. 105, județul Galați. 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:  

100 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Brăhășești. 

3.4 Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 14.02.2022, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1Data limită de depunere a ofertelor: 28.02.2022, ora 09.30. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

comuna Brăhășești, strada Principală, nr.105, județul Galați. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  

un exemplar.  

5. Data și locul la care se va desfășură ședința publică de deschidere a ofertelor:

01.03.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Brăhășești, strada Principală nr.105, județul Galați, Birou Secretar general.  

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, telefon: 0236/460.331, fax:  0236/412130; e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: -07.02.2022.

  

PRIMAR ,  

DUMITRU MIRCEA 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 

Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci, organizează licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu situat în incinta curții școlii în data de 08.02.2022, ora 10:00.

 1. Oferta va fi întocmită cu destinația punct alimentar și obiecte de papetărie pentru elevi și cadre didactice cu respectarea Ordinului Administrației Publice nr, 1563/2008, pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.
 2. Spațiul care face obiectul închirierii este situat în Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 125, în incinta curții Școlii Gimnaziale „Iorgu Iordan” și are o suprafață de 20 mp.
 3. La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică de drept privat sau persoană fizică autorizată în condițiile în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.
 4. Limba de redactare a ofertei: română.
 5. Prețul de pornire a licitației publice este 4 euro/mp, la care se adaugă cv. utilităților contorizate pe seama cheltuielilor făcute de chiriaș și înregistrate pe aparatele de măsură, în funcție de consumurile măsurabile lunare.
 6. Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
  1. copie dupa statutul societatii, contract si/sau actul constitutiv al societatii in care sa fie precizat ca obiect de activitate – comert cu produse alimentare si industriale;
  2. copie dupa certificatul de inmatriculare;
  3. copie codul unic de inregistrare fiscala;
  4. copii ale eventualelor acte aditionale ulterioare in care sa fie precizat ca obiect de
   activitate – tipul activităţii  de comerţ;
  5. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
  6. Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul local emis de Serviciul Impozite si Taxe al Primăriei Tecuci, valabil la data licitatiei (original sau copie legalizata).
  7. Certificat fiscal privind achitarea obligatiilor la bugetul statului emis de Directia Generala a Finantelor Publice Tecuci valabil la data licitatiei (original sau copie legalizata).
  8. Dovada achitarii caietului de sarcini;
  9. Dovada constituirii garantiei de participare la licitatie;
  10. Mandatul acordat persoanei ce reprezinta ofertantul la licitatie (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfasurarii licitatiei;
  11. Dosarul va cuprinde, de asemenea, si contractul de inchiriere semnat de catre ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de catre ofertant a clauzelor contractuale

Toate documentele si informatiile solicitate reprezinta conditii eliminatorii. Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate conditiile de participare la licitatie.

 1. Adresa la care se depune oferta: Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, loc. Tecuci.
 2. Data limită de depunere a ofertei: 04.02.2022, ora 14:00

 

Președinte Comisie de organizare,

      Prof. Georgiana Cojocariu

 

 

 

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 5 ha teren arabil situat în T123, P1018/2, cu valoare de inventar 72.067 lei.

Informaţii la tel. 0762.656.986.

 

 

 

*Anunţ licitaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ungureni organizează licitaţie publică pentru arendarea suprafeţei de 10 ha teren arabil situat în T123, P1018/3 si P1018/4, cu valoare de inventar pe fiecare parcelă de 72.067 lei

Informaţii la tel. 0762.656.986.

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16,  judeţul Galaţi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219. tel/fax 0336113021, mobil: 0744631076, e-mail: [email protected]., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ram Metal Invest S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. nr. 58 din data de 23.02.2018, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia  a- II-a  Civilă, în  dosarul nr. 633/121/20, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,

ANUNȚĂ scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, faza a -VI-a, cu prețul de pornire de 50% din valoarea stabilită în raportul de evaluare,  organizată în zilele de:  06.11.2019;  20.11.2019 și 04.12.2019, orele 15, pentru scule și dispozitive industriale, materiale și piese de schimb consumabile utilizate în industrie compuse din: contactoare, motoare electrice, freze, burghie, filiere, pietre de polizor, curele trapezoidale, etc. Prețul de pornire a licitației este 50% din cel înscris în raportul de evaluare, respectiv 8.520 lei plus TVA.

Licitatia va fi valabilă chiar dacă se prezintă un singur ofertant și oferă prețul de pornire.

Pasul licitatiei: 5% din pretul de pornire la licitatie.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în preziua licitației, ora 15, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16, judeţul Galaţi.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16, judeţul Galaţi.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care depune până în preziua licitației, ora 15, următoarele documente:

 1. cerere pentru înscriere la licitaţie ;
 2. persoane juridice:
 • certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului  Comerţului;
 • cod unic de Înregistrare fiscală;
 • copia documentului prin care s-a depus garanţia de 10 % din valoarea activului licitat.
 • delegaţie din partea P.J. privind persoana fizică care o reprezintă la licitaţie
 1. c) persoane fizice
 • copie carte de identitate sau paşaport pentru persoanele străine;
 • copia documentului cu care s-a depus la bancă garanţia de10 % din valoarea activului licitat.
 • Ofertanţilor declarați necâştigători, li se va restitui integral garanţia de participare la licitaţie, în baza unei cereri scrise. Prin înscrierea la licitație publică cu strigare se consideră că ofertantul aceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere și condițiile stipulate în regulamentul de vânzare a activelor.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare, iar ofertanții trebuie să-și anunțe intenția de vizitare.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 15.

Mentiuni privind regulamentul de vanzare prin negociere directa :

Pe parcursul organizării licitațiilor, în cazul depunerii unei oferte ferme și avantajoase, se va putea proceda la întreruperea licitațiilor și la vânzarea bunurilor din averea debitoarei, prin negociere directă, cu acordul prealabil al creditorilor.

 Conditii:

Persoanele interesate de achizitionarea bunurilor din patrimoniul debitoarei vor depune oferta la sediul lichidatorului judiciar.

 • Pentru persoanele fizice, oferta trebuie sa cuprinda : mentiunea bunurilor care se intentioneaza a fi cumparate, pretul oferit si termenul de plata in cazul in care oferta va fi aprobata de adunarea creditorilor. Oferta se va depune personal si va fi insotita de copia cartii de identitate.
 • Pentru persoanele juridice, oferta trebuie sa cuprinda : numele persoanei imputernicite, actul de identitate cu care aceasta persoana se legitimeaza, mentiunea bunurilor care se intentioneaza a fi cumparate, pretul oferit si termenul de plata in cazul in care oferta va fi aprobata de adunarea creditorilor. Oferta va fi insotita de imputernicire, copia certificatului de inmatriculare al societatii si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul).

In cazul in care oferta a fost aprobata de adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar va intocmi un proces verbal de atribuire directa, care va fi semnat de ofertant. Transferul dreptului de proprietate a bunurilor care au facut obiectul ofertei, va avea loc dupa data achitarii integrale a pretului oferit.

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa  lichidatorului  judiciar.

Lichidator  judiciar, C.I.I. Postolache Costel.           

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16,  judeţul Galaţi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219. tel/fax 0336113021, mobil: 0744631076, e-mail: [email protected]., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ram Metal Invest S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. nr. 58 din data de 23.02.2018, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia  a- II-a  Civilă, în  dosarul nr. 633/121/20, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,

 ANUNȚĂ scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, faza a -V-a cu prețul de pornire de 60% din valoarea stabilită în raportul de evaluare,  organizată în zilele de:  06.09.2019;  20.09.2019 și 04.10.2019, orele 16, pentru scule și dispozitive industriale, materiale și piese de schimb consumabile utilizate în industrie compuse din: contactoare, motoare electrice, freze, burghie, filiere, pietre de polizor, curele trapezoidale, etc. Prețul de pornire a licitației este 60% din cel înscris în raportul de evaluare, respectiv 10.224 lei plus TVA.

Licitatia va fi valabilă chiar dacă se prezintă un singur ofertant și oferă prețul de pornire.

Pasul licitatiei : 5% din pretul de pornire la licitatie.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în preziua licitației, ora 16, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16, judeţul Galaţi.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16, judeţul Galaţi.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care depune până în preziua licitației, ora 14, următoarele documente:

a) cerere pentru înscriere la licitaţie ;

b) persoane juridice:

 • certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • cod unic de Înregistrare fiscală;
 • copia documentului prin care s-a depus garanţia de 10 % din valoarea activului licitat.
 • delegaţie din partea P.J. privind persoana fizică care o reprezintă la licitaţie

 

c) persoane fizice

 • copie carte de identitate sau paşaport pentru persoanele străine;
 • copia documentului cu care s-a depus la bancă garanţia de10 % din valoarea activului licitat.
 • Ofertanţilor declarați necâştigători, li se va restitui integral garanţia de participare la licitaţie, în baza unei cereri scrise. Prin înscrierea la licitație publică cu strigare se consideră că ofertantul aceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere și condițiile stipulate în regulamentul de vânzare a activelor.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare, iar ofertanții trebuie să-și anunțe intenția de vizitare.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 16.

Mentiuni privind regulamentul de vanzare prin negociere directa :

Pe parcursul organizării licitațiilor, în cazul depunerii unei oferte ferme și avantajoase, se va putea proceda la întreruperea licitațiilor și la vânzarea bunurilor din averea debitoarei, prin negociere directă, cu acordul prealabil al creditorilor.

 Conditii :

Persoanele interesate de achizitionarea bunurilor din patrimoniul debitoarei vor depune oferta la sediul lichidatorului judiciar.

– Pentru persoanele fizice, oferta trebuie sa cuprinda : mentiunea bunurilor care se intentioneaza a fi cumparate, pretul oferit si termenul de plata in cazul in care oferta va fi aprobata de adunarea creditorilor. Oferta se va depune personal si va fi insotita de copia cartii de identitate.

– Pentru persoanele juridice, oferta trebuie sa cuprinda : numele persoanei imputernicite, actul de identitate cu care aceasta persoana se legitimeaza, mentiunea bunurilor care se intentioneaza a fi cumparate, pretul oferit si termenul de plata in cazul in care oferta va fi aprobata de adunarea creditorilor. Oferta va fi insotita de imputernicire,  copia certificatului de inmatriculare al societatii si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul).

In cazul in care oferta a fost aprobata de adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar va intocmi un proces verbal de atribuire directa, care va fi semnat de ofertant. Transferul dreptului de proprietate a bunurilor care au facut obiectul ofertei, va avea loc dupa data achitarii integrale a pretului oferit.

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa  lichidatorului  judiciar.

Lichidator  judiciar, C.I.I. Postolache Costel.    

 

 

Anunţ licitaţie

Subscrisa: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.16,  judeţul Galaţi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219. tel/fax 0336.113.021, mobil: 0744.631.076, e-mail: [email protected], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ram Metal Invest S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. 58 din data de 23.02.2018, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia  a II-a  Civilă, în  dosarul nr. 633/121/20, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,

Anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, faza a V-a cu prețul de pornire de 60% din valoarea stabilită în raportul de evaluare, organizată în zilele de: 06.09.2019;  20.09.2019 și 04.10.2019, ora 16, pentru scule și dispozitive industriale, materiale și piese de schimb consumabile utilizate în industrie compuse din: contactoare, motoare electrice, freze, burghie, filiere, pietre de polizor, curele trapezoidale, etc. Prețul de pornire a licitației este 60% din cel înscris în raportul de evaluare, respectiv 10.224 lei plus TVA.

Licitația va fi valabilă chiar dacă se prezintă un singur ofertant și oferă prețul de pornire.

Pasul licitației: 5% din prețul de pornire la licitație.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovadă acestui fapt până în preziua licitației, ora 16, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 16, judeţul Galaţi.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 16, judeţul Galaţi.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care depune până în preziua licitației, ora 14, următoarele documente:

a) cerere pentru înscriere la licitaţie;

b) persoane juridice:

 • certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • cod unic de Înregistrare fiscală;
 • copia documentului prin care s-a depus garanţia de 10 % din valoarea activului licitat;
 • delegaţie din partea P.J. privind persoana fizică care o reprezintă la licitaţie.
 • c) persoane fizice
 • copie carte de identitate sau paşaport pentru persoanele străine;
 • copia documentului cu care s-a depus la bancă garanţia de 10 % din valoarea activului licitat;
 • Ofertanţilor declarați necâştigători li se va restitui integral garanţia de participare la licitaţie, în baza unei cereri scrise. Prin înscrierea la licitație publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere și condițiile stipulate în regulamentul de vânzare al activelor.

Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare, iar ofertanții trebuie să-și anunțe intenția de vizitare.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 16.

Mențiuni privind regulamentul de vânzare prin negociere directă:

Pe parcursul organizării licitațiilor, în cazul depunerii unei oferte ferme și avantajoase, se va putea proceda la întreruperea licitațiilor și la vânzarea bunurilor din averea debitoarei, prin negociere directă, cu acordul prealabil al creditorilor.

Condiții:

Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor din patrimoniul debitoarei vor depune oferta la sediul lichidatorului judiciar.

– Pentru persoanele fizice, oferta trebuie să cuprindă: mențiunea bunurilor care se intenționează a fi cumpărate, prețul oferit și termenul de plată în cazul în care oferta va fi aprobată de adunarea creditorilor. Oferta se va depune personal și va fi însoțită de copia cărții de identitate.

– Pentru persoanele juridice, oferta trebuie să cuprindă: numele persoanei împuternicite, actul de identitate cu care această persoană se legitimează, mențiunea bunurilor care se intenționează a fi cumpărate, prețul oferit și termenul de plata în cazul în care oferta va fi aprobată de adunarea creditorilor. Oferta va fi însoțită de împuternicire, copia certificatului de înmatriculare al societății și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul).

În cazul în care oferta a fost aprobată de adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar va întocmi un proces verbal de atribuire directă, care va fi semnat de ofertant. Transferul dreptului de proprietate a bunurilor care au făcut obiectul ofertei, va avea loc după data achitării integrale a prețului oferit.

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa  lichidatorului  judiciar.

Lichidator judiciar, C.I.I. Postolache Costel.