Post de referent scos la concurs de Primărie

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada: 22.08.2016, ora 10 și 24.08.2016 ora 10 – interviul, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci respectiv:

– 1 funcție publică de execuție de referent, grad profesional superior – Compartiment Protocol și  Evenimente.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2),cu modificările și completările ulterioare.
Cerințe: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani, cunostințe minime de calculator.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a (22.07.2016) la Compartimentul Registratură -PF- secretar comisie Mihaela Vîrlan din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Pentru concursul de recrutare, funcție publică de execuție, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. 1173/2008 :

– copia actului de identitate,
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H. G. nr. 611/2008, modificată,
– copiile  diplomelor  de studii și ale altor acte care atestă efectuarea  unor  specializări,
– cazier judiciar,
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică, .
Copiile după actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei  de concurs  sau în copii legalizate.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.