Divorțul pe cale administrativă

Constatarea desfacerii căsătoriei, prin divorţ, pe cale administrativă, se face de către ofiţerul de stare civilă dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
În cererea de divorţ, fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:
– este de acord cu desfacerea căsătoriei;
– nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
– nu este pus sub interdicţie;
– nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
– adresa ultimei locuinţe comune;
– numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei;
La depunerea cererii de divorţ se vor depune şi următoarele documente:
– certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
– documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
– certificatul de căsătorie, în original, se reţine .
– celelalte documente, prezentate în original, se restituie.
După înregistrarea cererii de divorţ, se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice calculate începând cu ziua următoare depunerii cererii, în cazul unei eventuale retrageri a acesteia.
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, se verifică, de către ofiţerul de stare civilă, dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţămîntul lor este liber şi neviciat, solicitînd soţilor o declaraţie.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, pentru declaraţia de stăruinţă, la termenul stabilit, dosarul de divorţ se clasează. Clasarea dosarului se face şi pentru următoarele situaţii:
– dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Dacă sunt întrunite toate condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, după solicitarea alocării numărului din Registrul unic al certificatelor de divorţ şi obţinerea numărului certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă eliberează Certificatul de divorţ, care va fi înmînat foştilor soţi într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.
Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.
În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă, eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
Cererea de divorţ pe cale administrativă poate fi respinsă, în situaţia în care ofiţerul de stare civilă delegat constată că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, respingere care se aprobă prin emiterea dispoziției primarului.
Taxa divorț pe cale administrativă este de 500 lei și se achită la casieria SPCLEP Tecuci.