Evidența Persoanelor organizează concurs pentru un post vacant

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant:
– să aibă cetățenia română;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii (studii generale sau liceale);
– dovada că nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni;
– abilități de relaționare.
Probe de concurs – Concursul constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă; interviul.
Dosarul  de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (studii generale sau liceale);
– cazierul;
– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
– curriculum vitae.
Concursul  se organizează  la sediul  Serviciului  Public  Comunitar  Local  de Evidență  a Persoanelor Tecuci, în data de 16.08.2016, ora 9, proba scrisă.
Relații suplimentare se pot obține la SPCLEP Tecuci.
Depunere dosare de concurs: 25.07-05.08.2016
Data susținerii probei scrise este 16.08.2016
Data susținerii interviului este în 18.08.2016.