UAT Tecuci organizează concurs

 U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 5.09.2016, ora 10, în vederea promovării în grade/ trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual aflat în structura organizatorică a U.A.T. Municipiul Tecuci . 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute de art. 43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractulale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţii de participare:
1. La examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare pot participa salariaţii instituţiei care au obţinut, cel putin de două ori, în ultimii trei ani, calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale.
2. Să aibă cel puţin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesionala din care promovează.
Examenul de promovare se desfăşoară conform  următorului calendar:
1. 26.08.2016 — aducerea la cunoştinţă publică a condiţiilor de participare la examen;
2. 5.09.2016, ora 14 — susţinerea probei scrise;
3. 5.09.2016, ora 16 – afişarea rezultatelor probei scrise;
4. 6.09.2016, ora 10 – depunerea contestaţiilor la proba scrisă;
5. 6.09.2016, ora 12 –  afişarea rezultatelor după contestaţii (finale).
Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
1. Cerere pentru participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare;
2. Copie după fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani;
3. Copie după actul de identitate;
4. Adeverinţă de la Comp. Gestiunea Resurselor Umane şi a Funcţiilor Publice prin care se atestă data ultimei promovări.
Relaţii suplimentaie se pot obţine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane şi a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Bibliografie pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

3. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale.
 
 
 

You cannot copy content of this page