Locuinţe de serviciu pentru funcţionarii publici şi angajaţii din instituţii publice

 Funcţionarii publici şi angajaţii din instituţiile publice centrale şi locale vor primi locuinţe de serviciu, după ce Guvernul a aprobat programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”. 

Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” prevede locuinţe de serviciu pentru funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.
Locuinţele de serviciu construite prin program vor fi repartizate personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora. Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. Locuinţele de serviciu  construite prin program nu pot fi vândute.
Instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.
Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care le preia în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. În cadrul programului pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate. De asemenea, lucrările de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale) se realizează de către autorităţile locale cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcţiune a locuinţelor comunicat de ANL (pentru locuinţele realizate la solicitarea autorităţilor publice locale şi aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale) şi de către ANL (pentru locuinţele realizate la solicitarea autorităţilor publice centrale şi aflate în proprietatea publică a statului).
Sumele necesare finanţării programului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.
Programul multianual „Construcţia de locuinţe de serviciu”, este iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi a fost adoptat prin hotărâre de Guvern.

infoinstitutii.ro