Ședință ordinară C.L. joi, 27 octombrie

Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016 orele 16, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a utilajelor de intervenţie pentru sezonul rece 2016-2017.
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei-cadru pentru servicii de deszăpezire şi închiriere utilaje  pentru situaţii de urgenţă pentru sezonul rece.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.
 
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, a unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci către S.C. FDEEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, în vederea amplasării unor firide şi linie electrică subterană.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii :„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Galaţi în perioada 2014-20120”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Masterplanului actualizat şi a listei prioritare de investiţii 2014-2020.
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobare declarare zona de umplere pentru aducere la cota cu deşeuri rezultate din construcţii şi demolări.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile.
 
13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil din depozit în locuinţa de necesitate.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la sistemul de distribuţie gaze naturale a imobilului din Aleea Complexului nr.1, bl. W1, ap.25 şi încheierea contractului de cofinanţare a acesteia.
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil în suprafaţă de 59,14 mp,situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 60, bl. A1, parter.
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Miron Gheorghe.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Dănăilă Tănase.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Chivu Nicolae.
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Apavaloaie Constantin.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Andrei Ion.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Profire Amalia.
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării prin demolare a imobilului proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci din str.  Ştefan cel Mare nr.172-174-   Etaj.
23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2017.
24. Proiect de hotărâre privind  organizarea structurii de intervenţie în situaţii de urgenţă cu echipe din cadrul Primăriei municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci.
 
25. Informări, interpelări, petiţii.
Informare privind analiza activităţii pe trim. III 2016 şi Planul de activitate pe trim. IV 2016 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci.
Informare privind situaţia economică, financiară şi juridică a Societăţii Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.
Informare privind situaţia referitoare la depăşirea suprafeţei autorizate de depozitare a deşeurilor la punctul de lucru Rampa Rateş S.R.L Tecuci.
Informare privind „Dispoziţia obligatorie nr. GLR IEF – 611/30. 09. 2016 emisă în urma inspecţiei economico-financiară desfăşurată la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci de către ANAF – Galaţi.

 

Informare privind gradul de colectare impozite şi taxe locale.