Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2017 orele 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Statul de funcții al Casei de Cultură Tecuci.
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou Proiect de management pentru încheierea unui nou contract de management la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, precum și stabilirea Comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și secretariatului comisiei și a calendarului evaluării noului Proiect de management.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanți ai reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare clădire Școala Dimitrie Sturza monument istoric, Tecuci, Județul Galați”.
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. pe anul 2017, în Municipiul Tecuci.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în Municipiul Tecuci, str. Focșa, nr. 77.
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Durchi Gheorghe.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Diaconu Gheorghe.
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Siminiuc Dumitru și Siminiuc Maricica.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Dragu Sandu.
14. Informări, Interpelări, Petiții
– Informare privind analiza activității pe trimestrul IV 2016, planul de activitate pe trimestrul I 2017 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci.
– Informare privind raportul asupra activității asistenților personali pe trimestrul II al anului 2016 la Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci.
 
– Informare privind solicitarea unor comercianți din Piața Centrală privind reducerea chiriei pentru lunile februarie și martie 2017.
– Informare privind aplicarea „Regulamentului de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare pentru persoane juridice”,a Societății Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.

 

 
– Decizia nr. 47/06.01.2017 a Camerei de Conturi Galați emisă ca urmare a acțiunii de verificare efectuată la S.C Piețe Zone Verzi S.A. Tecuci.