Posturi de muncitori calificați scoase la concurs de UAT Tecuci

 U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale: 

– 1 post de muncitor calificat I ( fochist) — post vacant – Birou Întreținere Mecanizată – Direcția
Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
– 1 post de muncitor calificat I (instalator) — post vacant – Birou întreținere Mecanizată – Direcția Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
– 2 posturi de muncitor calificat I (zidar) — post vacant – Birou Întreținere Mecanizată – Direcția Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
– 1 post de muncitor calificat I (faianțar) — post vacant – Birou Întreținere Mecanizată – Direcția Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
– 1 post de muncitor calificat I (tâmplar) — post vacant – Birou Întreținere Mecanizată – Direcția Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
– 1 post de muncitor calificat I (electrician) — post vacant – Birou Întreținere Mecanizată – Direcția Servicii Publice – perioadă nedeterminată;
Condiţii specifice:
– şcoală de arte şi meserii/şcoală profesională având calificarea – instalator instalaţii de încălzire centrală, zidar, faianțar, instalator, tâmplar și electrician
– să aibă minim 2 ani vechime în muncă în calificarea profesională corespunzătoare studiilor absolvite;
– să deţină autorizaţia ISCIR – clasa C, sau superioară pentru calificarea de fochist;
– să deţină legitimație de electrician autorizat emisă de Autoritatea Naționala de Reglemantare în domeniul Energiei (ANRE) — pentru calificarea electrician (dacă este cazul)
Dosarul de Concurs:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de munca / adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și /sau în specializarea studiilor;
e) cazier juridic sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculurn Vitae.
Actele prevazute la lit. b), c), d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfășura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci , din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:
– proba scrisă în data de 16.02.2017 – ora 10;
– interviu în data de 20.02.2017 – ora 10.
Data limită până Ia care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare la sediul instituţiei (7.02.2017).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 , tel. 0372.364.111, Comp. Resurse Umane, SSM.

 

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată AICI.