Şedinţă ordinară a Consiliului Local

290a3-consiliul2blocal2btecuci Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  25 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Pârvu Constantin.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2017.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli prin redistribuire de credite între trimestre, pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „Piețe Prest Tec” S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de performanță și a burselor medicale pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15938 din 24.04.2014, încheiat între U.A.T. Tecuci și Ștefan Gheorghe.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/27.04.2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea municipiului Tecuci din str. Anton Cincu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuință.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Popa Mihaela Rodica.

14. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mîrza Vasilică Cristinel.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de specialitate nr. 2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” a Consiliului Local Tecuci.

16. Informări, interpelări, petiții

– Raportul Camerei de Conturi Galați privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), Municipiul Tecuci, Județul Galați, 14.04.2017.