Şedinţă ordinară a Consiliului Local

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 septembrie 2017, la ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna nr. 1, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, str. Costache Racoviţă, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Şcoala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza – corp şcoala, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădiniţa nr. 2, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3 bis, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Şcoala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza – corp ateliere, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Şcoala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza – corp sala sport, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul: „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru social multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”.
 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanţare pentru proiectul: „Anticorupţie, integritate, promovarea eticii – AIPE în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă – CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2017.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017 cu modificările şi completările ulterioare.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD în muzeograf S şi de arhivist debutant în arhivist II.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor cu Serviciul Public de Salubritate al Municipiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017.
 18. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.
 19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de către Fundaţia Pelin şi inventarierea în domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului „Bust din beton”.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 191,75 mp de teren situată în Municipiul Tecuci, în zona străzii Dumbrava Roşie.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea normelor de salubritate şi a normelor de igienă din Municipiul Tecuci.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin H.C.L. nr. 44/10.03.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Gimnaziale Iorgu Iordan din Municipiul Tecuci.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 187/2017 privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3b din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 188/2017 privind acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilului din Tecuci, str. Republicii, nr. 3.
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
 26. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului, situată în municipiul Tecuci, str.1 Decembrie 1918, zona A.N.L.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Mircea Eliade, nr. 25.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în str. Costache Negri, nr. 2b.
 29. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, anunţului privind condiţiile de participare şi a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, precum şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.

Informări, interpelări, petiții

– Informarea Societăţii Ecoprest Tec S.R.L Tecuci, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 52481/18.09.2017 privind dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţii.

– Informarea Societăţii Ecogroup Tec S.R.L Tecuci, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 53449/21.09.2017 privind dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţii.

– Informare privind soluţia de revocare a H.C.L. nr. 176/31.08.2017 formulată de către domnul Calmuc Cristian-Alec şi punctul de vedere al secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci.