Proiectele şedinţei ordinare din luna mai

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 24 mai, ora 17. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare în calitate de consilier expert (expert parte) și de a participa la efectuarea expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 38380/3/2015 – Romlux Lighting Company S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere teren parcuri ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci a unor bunuri.
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.39 şi închirierea lui pentru sediu partid.
 11. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Bostan Daniela Carleta în funcţia de director executiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

 Informări, interpelări, petiții.

 Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 37/10.01.2018 (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificată sub nr. 1006/10.04.2018, valorificat prin Decizia nr. 37/2017/1/02.05.2018 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse până la 31.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 46678 din 03.05.2018.