Neglijenţa persoanelor responsabile cu publicarea Declaraţiilor de avere şi interese ar putea să ne coste scump

Dat fiindcă persoanele responsabile cu strângerea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese sunt probabil implicate în alte activităţi se cuvine să ne reamintim unde poate duce neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Declaraţiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal anterior, încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie. 

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice mai stipulează:

Art. 1

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

  1. persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituțiilor publice;
  2. persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și unităților de stat din sistemul de sănătate publică;
  3. membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau, după caz, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ;
  4. personalul instituțiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum și personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

Art. 4

(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Art. 6

(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinesc următoarele atribuții:

  1. e) asigura afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii.

Art. 29

(1) Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezența lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la Art. 6 de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezenței legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entității respective, dacă acesta nu îndeplinește obligațiile prevăzute de prezența lege.

(3) Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune.

În acest moment doar Primăria, Consiliul local şi Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tecuci, au publicate declaraţiile de avere şi interese ale angajaţilor săi pe paginile de internet.

Declaraţiile lipsesc pe paginile unor instituţii precum: Muzeul de istorie, Biblioteca municipală, Casa de cultură, Poliţia locală, Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci.

Până la remedierea acestei situaţii, instituţiile respective sunt pasibile de sancţiuni, amenzi care vor fi plătite tot din banii contribuabililor tecuceni.