Şedinţă ordinară a Consiliului local

Miercuri, 31 octombrie, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Fărcășanu Grigore.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind modificarea indemnizației lunare brute a Administratorului / Directorului General și Directorului Executiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind modificarea indemnizației lunare brute a Administratorului / Directorului General și Directorului Executiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Compartiment Primire Urgențe Spital Anton Cincu”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Gimnazială nr. 10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității locale.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2019.

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a unui imobil – alee acces.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 48 B, aparținând domeniului public al municipiului.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Sfinții Voievozi.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 509/28.03.2018 încheiat cu Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind incluziunea minorității rrome în strategia de dezvoltare a localității, stabilit în baza procesului de identificare și selecție a principalelor nevoi ale comunității locale cu un număr semnificativ de rromi.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de cheltuieli aferente consumului lunar de carburant pentru autoturismul din dotarea Direcției de Asistență Socială Tecuci.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică.

21. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Diaconu Vasile din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală la Societatea Calorgal S.A. Galați și în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru servicii de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat – Serviciul Regional de Termoficare Galați.

23. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Doscaș Constantin.

24. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel.

25. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 4 „Servicii publice, comerț” și a Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” ale Consiliului Local Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

Raportul de activitate al Direcției Servicii Publice Tecuci pentru perioada ianuarie – septembrie 2018.