Proiectele ședinței ordinare CL din 29 noiembrie

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie, ora 16, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 și H.C.L. nr. 252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea UAT Tecuci.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci.
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala ARPIA Tecuci, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului. 
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Municipiul Tecuci a unui teren în suprafață de 11.670 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT Municipiul Tecuci a unei suprafețe de teren.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA, SDEE Galați, pentru o suprafață de 202 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin HCL nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci și de completare a Caietului de sarcini și Regulamentului de salubrizare.
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, proprietatea UAT Municipiul Tecuci.
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea UAT Municipiul Tecuci.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborul Municipiului Tecuci.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Aleea Vasile Alecsandri nr. 5A, bl. T2, ap. 33.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Ștefan cel Mare nr. 275.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amenajament pastoral UAT Tecuci.

You cannot copy content of this page