Ajutorul de deces în anul 2021. Câți bani se dau de la stat și care sunt actele necesare

 

Ajutorul de deces s-a majorat. Primesc ajutor de înmormântare următoarele persoane: asigurații sau pensionarii (5.429 lei, cu 266 lei în plus față de 2020), membrul de familie al asiguratului / pensionarului (cu 133 lei în plus, adică 2.715 lei).

Ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor;  copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi: soțul/soția; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: Casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt: cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11); certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizata potrivit legii (original); adeverința eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz; dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

După efectuarea plății ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.