Spitalul municipal organizează concurs pentru 13 funcţii. Se caută medici

 

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență;

– 3 posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, având competență / atestat în medicină de urgență;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă la Secția Medicină internă;

– 1 post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Compartimentul Neurologie;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie al Ambulatoriului integrat;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică sanitară;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie la Compartimentul Neonatologie;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie;

– 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat și boli metabolice.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență (însoțită de foaia matricolă) și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar / declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g) certificat medical tip A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – eliberat de către Ambulatoriul de specialitate;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

j) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, după caz;

k) curriculum vitae;

l) declarație referitoare la acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

m) aviz psihologic;

n) asigurare de malpraxis pentru anul în curs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul: www.ms.ro și la Biroul RUNOS al Spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. Publicat astăzi, 12 martie 2021.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al spitalului, tel. 0236.812.441, int. 50 sau 0236.811.608.