Programul național „Bani de liceu” este în derulare

Programul național de protecție „Bani de liceu” 2016-2017
 1) Beneficiază de „Bani de liceu” elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus; 

2) Sprijinul financiar „Bani de liceu” se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 1 octombrie 2016;
3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (iunie, iulie, august 2016), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor;
4) Dosarele pentru Bani de liceu trebuie să cuprindă:
 – cererea-tip completată de elevi – se completează la secretariat la depunerea dosarului;
– copie a actului de identitate a elevului;
– copii ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
– acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale familiei pe lunile iunie, iulie, august 2016; dacă unul/ambii părinți în cele 3 luni menționate nu au realizat nici un venit brut aduc declarație notarială;
– adeverinţă de la unitatea şcolară la care a absolvit anul şcolar precedent cuprinzând media generală la sfârşitul anului şcolar 2015/2016 şi numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar 2014/2015 (elevii din clasa a IX-a);
– anchetă socială, efectuată obligatoriu în perioada prevăzută de calendarul de desfăşurare, respectiv 1 octombrie – 23 octombrie 2016, de către autorităţile locale (Primăria prin Asistența socială din localitatea de domiciliu al elevului).

Termenul de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2016. Documentul „Anchetă socială” se depune la dosar în perioada 1-23 octombrie 2016.You cannot copy content of this page