Consiliul local convocat în ședință ordinară

 Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2016, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:


 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui Vasiliu Florin.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării doamnei Popovici Daniela-Cristina, ca urmare a promovării în grad profesional din funcţia de consilier juridic grad I, în funcţia de consilier juridic grad I A, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului şi a autorizaţiei de funcţionare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Tecuci.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru evaluarea finală a managerului instituţiei publice de cultură – Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” subordonată Consiliului Local Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri ce aparţin Municipiului Tecuci.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în strada Tineretului, nr. 8.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci a unui imobil.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Mălureni, nr. 39 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului K8, situat pe strada Carol I, Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea „Zone Verzi TEC” S.R.L. Tecuci.
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea „Zone Verzi TEC” S.R.L. Tecuci.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită Clubului şcolar sportiv Tecuci a imobilului situat în str. Aleea Ştrandului, nr. 1.
15. Proiect de hotărâre privind preluarea şi predarea bunurilor – mijloace fixe realizate în cadrul Proiectului „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare în aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal Galaţi”.
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2016.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 3 şi a Anexei 4 la HCL nr. 34/27.07.2016 privind aprobarea programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecogroup TEC S.R.L. Tecuci.
19. Proiect de hotărâre privind acordul de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci privind înfiinţarea buletinului informativ „INFO TECUCI”, în format electronic şi letric.
20. Informări, Interpelări, Petiţii

– Informare privind raportul de activitate al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci.

– Informare privind „Dispoziţia obligatorie” nr. GLR IEF-549/06.09.2016 emisă în urma inspecţiei economico-financiară desfăşurată la Zooland Tec S.R.L.Tecuci de către ANAF — Galaţi în perioada 15.07.2016 – 31.08.2016.