Concurs pentru funcția de Administrator Public al Municipiului Tecuci

 UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale de conducere de Administrator Public.
Condiții de ocupare a postului: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată cle prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Criterii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției:
– studii universitare de licenţă în domeniul juridic, economic sau administrativ;
– studii universitare de masterat, de preferinţă, în domeniul administraţiei publice;
– cursuri de perfecţionare în domeniul managementului de proiect;
– cursuri de perfecţionare în domeniul auditului intern în sectorul public;
– experienţă profesională în funcţii de conducere de minim 2 ani;
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Tecuci;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul şi specialitatea studiilor;
d) copiile documentelor care atestă efectuarea unor specializări;
e) copiile documentelor care atestă efectuarea unor programe de pregătire/perfecționare;
f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste experienţa profesională;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-i facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) Curriculum Vitae;
j) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c). și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul se va desfășura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. Decembrie 1918, nr. 66, astfel:
– selecția dosarelor se va face în data de 11.01.2017, ora 12;
– proba interviu în data de 19.01.2017, la ora 10.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 6.01.2017 – 10.01.2017, ora 15, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66.
Relații se pot obține de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. Decembrie918, nr. 66.
Telefon: 0372.364.111 – persoană de contact Vîrlan Mihaela cons. sup. în cadrul Comp. Gestiunea Resurselor Umane și a Funcţiilor Publice.
Bibliografie Concurs Administrator Public
1. Constituția României;
2. Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 31/1990 – Legea societăților republicată;
4. Legea 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 544/2001 — privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
6. OUG 189/2008 — privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public;

7. Legea 215/2001 –  Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.