Concurs pentru funcţia de manager al Spitalului „Anton Cincu”

b0a55-spitalul2banton2bcincu2btecuci Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager – persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, strada Costache Conachi, nr. 35, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, în data de 7 iunie 2017.

Înscrierile se fac la sediul unităţii, la Secretariat, până la data de 24 mai 2017, ora 12.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învătământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 6. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au vârstă de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, strada Costache Conachi, nr. 35.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 1. Cererea de înscriere;
 2. Copia actului de identitate certificată pentru conformitate;
 3. Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori copia legalizată a diplomei de masterat ori doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificate „în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii, de minimum cinci ani;
 7. Cazier judiciar;
 8. Adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. Declaraţie pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Proiectul de management realizat de candidat;
 11. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 12. Copie legalizată a actelor (certificate de căsătorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 13. Declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competenţă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la canditat;
 14. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. Chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 250 lei.

Bibliografia şi temele cadru pentru proiectul de management sunt afişate pe site-ul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci şi la sediul acestuia.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie, ce va avea loc pe data de 5 iunie 2017, ora 9;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, 7 iunie 2017, ora 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236.811.608.

Adresa de e-mail la care se poate manifestă intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi pot adresa întrebări candidaţilor: [email protected] .

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului poate fi vizionat AICI.