Miercuri, 28 februarie, şedinţă ordinară CL

 Sedinta-Ordinara-a-Consiliului-Local-Tecuci-26-ianuarie-2017Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2018 orele 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
  7. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente Serviciului de Administrare a domeniului public şi privat.
  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente Serviciului de Administrare a Pieţelor şi Oborului Municipiului Tecuci.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv la Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului şi a unor obligaţii ce revin Consiliului Local Tecuci în legătură cu Asociaţia SMURD Galaţi.
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci şi de completare a caietului de sarcini şi a Regulamentului de Salubrizare.
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci.
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci.
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Calitate şi performanţă în administraţia publică – Primăria Municipiului Tecuci”,cod SIPOCA 69 şi a cheltuielilor legate de proiect.
  18. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018.
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Logan, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci.
  20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/2017.
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei de Cultură Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.

  Informări, interpelări, petiții.

   – Informare privind adresa înregistrată la Primaria Municipiului Tecuci sub nr. 21702/14.02.2018 a Companiei de Utilităţi Publice Tecuci privind măsurile dispuse prin Decizia nr. 37 /10.01.2018 şi Decizia nr. 81/14.10.2014.

  – Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.19029/08.02.2018 a Serviciului Monitorizare Servicii Publice Tecuci privind H.C.L.nr.29/30.01.2018.

  – Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 17760/R/14.02.2018 a Biroului Fonduri Europene privind numărul cererilor de finanţare depuse în perioada 2012-2016.

  – Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 17761/R/20.02.2018 privind inventarul clădirilor din domeniul public şi privat care nu sunt ocupate în baza unui contract de concesiune, închiriere sau transmitere sub orice alt titlu.