Funcţie vacantă de secretar

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Priponeşti, judeţul Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 13 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 28 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

sursa foto: viata libera

 Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Constituţia României, republicată;

Legea nr.215/2001, privind administraţia republicată publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale si locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul nr. 839/2009 –Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare;

H.G nr. 890 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.