Şedinţa ordinară a Consiliului local

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 28 iunie,  ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2017-2018 a 9 burse de performanță și a 54 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar al Municipiului Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 269,55 mp de teren situat în Municipiul Tecuci, în zona străzilor Fdt. Mihai Eminescu, Vasile Lupu, Focșa.
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafeței de 18 mp – CF 10518.
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafeței de 30652 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
 11. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 4 la H.C.L. 38 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Ștefan cel Mare, nr. 180, etaj 1.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de cheltuieli aferente consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele, motoscuterele ce deservesc parcul auto al Poliţiei Locale Tecuci.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea „Compania de Utilitaţi Publice” Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din Serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci şi aprobarea tarifului pentru activitatea de stropit stradal.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb imobiliar.

Informări, interpelări, petiții.

 1. Informare privind măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, în vederea inițierii unui proiect de hotărâre.