Se depun dosare pentru subvenţii la încălzirea locuinţei

 

Cetăţenii cu venituri mici, care nu-și pot permite costul integral al încălzirii locuinței și care pot cere ajutorul de stat, sunt persoanele singure sau familiile. Subvenționarea costurilor de încălzire este asigurată maximum cinci luni pe an, în timpul sezonului rece, adică între noiembrie 2019 și martie 2020.

Ajutorul este dat pentru un singur sistem de încălzire – sistemul principal folosit de persoanele singure sau de familii. Este vorba, mai precis, de acoperirea integrală sau parțială a costurilor cu energia termică în sistem centralizat, energia electrică, gazele naturale sau lemnele, cărbunii, combustibilii petrolieri.

În cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 786 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. Cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 750 de lei.

Deși cererile pentru ajutor trebuie depuse până pe 15 octombrie, ordonanța prevede că acestea pot fi depuse și ulterior.

La Tecuci cererile se depun până pe 20 octombrie, pentru a beneficia de subvenţie din noiembrie. Practic, se depun până în 18 octombrie, deoarece 20 cade duminica. În cazul când se depăşeşte data aceasta,   ajutorul nu se va acorda pentru toate cele cinci luni de sezon rece, ci în funcție de lunile rămase la momentul depunerii cererii.

Lista documentelor pentru dosarul de subvenţie la încălzire, dosar ce se depune la Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci:

➢ Cerere-declaraţie pe propria răspundere;

➢ Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra imobilului (contract de vânzare – cumpărare, certificat de moştenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donaţie etc.);

➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, certificat naştere pentru minori);

➢ Certificat de căsătorie;

➢ Adeverinţa de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau sa se menţioneze că angajatorul nu acordă tichete de masă;

➢ Adeverinţa de elev sau student cu menţiunea dacă primeşte bursa sau nu, cuantumul şi tipul acesteia (bani de liceu, bursa socială, bursa de merit, bursa de studiu);

➢ Talon alocaţie de stat sau adeverinţă de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului cu menţiunea dacă beneficiază de alocaţia de stat;

➢ Talon ajutor de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Talon indemnizaţie lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Talon alocaţie de plasament din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Talon alocaţie de susţinere din luna anterioară depunerii cererii;

➢ Adeverinţă administrator din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresă, modul de facturare (lunar sau eşalonat) a energiei termice şi codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menţiona nominal precizându-se şCNP-ul acestora;

➢ Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorţ, hotărâre judecătorească încredintare minor (i) cu stabilirea pensiei de întreţinere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverinţa din care să rezulte ca nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei conform OUG 70/2011, eliberată de Primăria în care acestea îşi au domiciliul;

➢ Talon autoturism, dacă este cazul.

Plafoane de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Se acordă un ajutor lunar diferenţiat pentru încălzirea locuinţei pe perioada de iarnă pentru:

– familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie;

– persoanele singure care au un venit lunar de până la 1.082 lei.

Cuantumurile acordate sunt următoarele: