Şedinţa ordinară a Consiliului local pe luna octombrie

 

Luni, 28 octombrie 2019, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul al III-lea din 2019.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019, cu modificările și completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Local de Evidența Persoanelor Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2019-2020.

6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la încheierea unui contract de sponsorizare între S.C. Furtuntec S.R.L. și Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, având ca obiect lucrări de reparații, igienizare și dotare, destinate Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfântul Ilie, pentru susţinerea obiectivului „Reparații interioare și instalație electrică”.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 85/19.08.2019, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, Str.1 Decembrie 1918, nr. 26 B, Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii activităților Serviciului Public de Salubrizare nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 2130 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 297,10 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 275 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în strada Ioniță Hrisanti, nr. 8.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local prin curse regulate.

Informări, interpelări, petiții

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 56573/01.10.2019  a S.P.C.L.E.P Tecuci, privind analiza activităţii pe trimestrul III 2019 și planul de activitate pe trimestrul IV – 2019.

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 57293/04.10.2019 a Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci privind încasările efectuate în urma evenimentului anual „Iarmaroc Moldovenesc” – 2019.

Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 58892/11.10.2019 a Companiei de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci privind modul de intervenţie a activităţii legate de deszăpezire la nivelul Municipiului Tecuci, pentru perioada de iarnă 2019-2020.