Şedinţa ordinară a Consiliului local pe luna noiembrie

 

Vineri, 29 noiembrie 2019, de la ora 14, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară.             

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 130/27.10.2016 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci, cu modificările și completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 9,5 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL 1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr. 14.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Aleea Furceni, nr. 8.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită „Clubului Sportiv Școlar” Tecuci a unui imobil situat în Tecuci, Str. Aleea Ștrandului – Parc „Regina Elisabeta”.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanți în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2019 – februarie 2020).

Informări, interpelări, petiții

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 401/07.11.2019 privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 99/14.01.2015 emisă pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci și Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 10024/16.10.2019.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 67220 din 21.11.2019 privind Raportul Primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Tecuci, pe anul 2018.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 67068 din 21.11.2019.

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 104 din 21.11.2019.   

 

You cannot copy content of this page