Ședință ordinară CL în 23 aprilie

 

În data de 23 aprilie, de la ora 12, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 07.04.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 37/13.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2021 – iulie 2021).

3. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2021.

4. Proiect de hotărâre nr. 40/15.04.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I – 2021.

5. Proiect de hotărâre nr. 38/14.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.

6. Proiect de hotărâre nr. 39/14.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec SRL. Tecuci.

7. Proiect de hotărâre nr. 45/15.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei.

8. Proiect de hotărâre nr. 30/19.03.2021 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci.

9. Proiect de hotărâre nr. 41/15.04.2021 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2021 – 2022.

10. Proiect de hotărâre nr. 42/15.04.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare.

11. Proiect de hotărâre nr. 43/15.04.2021 privind trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

12. Proiect de hotărâre nr. 44/15.04.2021 privind însușirea modificărilor la Contractul de închiriere a pajiștilor nr. 17910/PJ/07.05.2015.

13. Proiect de hotărâre nr. 46/15.04.2021 privind modificarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Tecuci”.

14. Proiect de hotărâre nr. 47/16.04.2021 privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

Informări, interpelări, petiții.

 

error: Content is protected !!