Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Vineri, 25 iunie 2021, ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.05.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 74/15.06.2021 privind modificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 67/15.06.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil/teren la domeniul public al Municipiului Tecuci.

4. Proiect de hotărâre nr. 64/15.06.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 68/15.06.2021 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 Pavilion A2, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

6. Proiect de hotărâre nr. 76/16.06.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Cadrelor Militare în Rezervă din MAI Tecuci.

7. Proiect de hotărâre nr. 77/16.06.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Organizației Naționale Cercetașii României, Centrul Local „Oltea Doamna” Tecuci.

8. Proiect de hotărâre nr. 66/15.06.2021 privind trecerea unui imobil/teren situat în str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

9. Proiect de hotărâre nr. 65/15.06.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA SDEE Galați, pentru o suprafață de 2,8 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

10. Proiect de hotărâre nr. 73/15.06.2021 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020.

11. Proiect de hotărâre nr. 72/15.06.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

12. Proiect de hotărâre nr. 78/17.06.2021 privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ din Municipiul Tecuci, în afara orelor de program.

13. Proiect de hotărâre nr. 79/17.06.2021 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.

14. Proiect de hotărâre nr. 80/17.06.2021 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea UAT Tecuci, atribuite domnului Bandac Marian.

15. Proiect de hotărâre nr. 82/18.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată.

16. Proiect de hotărâre nr. 69/15.06.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil/teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat pe Fundătura Plutonier Stoicescu, nr. 15 C1.

17. Proiect de hotărâre nr. 81/17.06.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil/teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Plt. Stoicescu FN.

18. Proiect de hotărâre nr. 71/15.06.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci subordonată Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 14.05.2020 – 14.05.2021.

19. Proiect de hotărâre nr. 70/15.06.2021 privind aprobarea caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

20. Proiect de hotărâre nr. 53/17.05.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale, pe raza Administrativ – Teritorială a Municipiului Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

– Adresa Serviciului Buget – Contabilitate, înregistrată sub nr. 32780 din 16.06.2021 la Primăria Municipiului Tecuci, referitor la participarea Municipiului Tecuci la majorarea capitalului social al Societății Compania de Utilități Publice  Tecuci SRL.