Concurs pentru funcția de șef serviciu la Primăria Tecuci

 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică.

Condiții specifice: studii de scurtă durată sau studii superioare, vechime în muncă de minim 7 ani.

Concursul se va desfășura la sediul UAT Municipiul Tecuci astfel: Proba scrisă în data de 13 octombrie, ora 10; data Probei interviu va fi comunicata ulterior.

Data limita până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare la sediul instituţiei, respectiv 1 octombrie 2021.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei, telefon 0372.364.111 – Compartiment Resurse Umane.