Proiectele şedinţei ordinare a Consiliulului local pe luna septembrie

 

Miercuri, 29 septembrie 2021, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţa ordinară la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.08.2021.

2. Depunerea Jurământului de către domnul Radu George Bogdan, conform încheierii din 09 septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunțată în dosarul nr. 3585/324/2021.

3. Depunerea Jurământului de către domnul Sandu Alecu, conform încheierii din 10 septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunțată în dosarul nr. 3804/324/2021.

4. Proiect de hotărâre nr. 114/15.09.2021 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice – sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului” și a Comisiei de specialitate nr. 2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” ale Consiliului local Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 123 /20.09.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

6. Proiect de hotărâre nr. 127/22.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec SRL TECUCI.

7. Proiect de hotărâre nr. 124 /20.09.2021 privind modificarea anexelor la HCL nr. 58/ 27.05.2021 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie – decembrie 2021.

8. Proiect de hotărâre nr. 120/17.09.2021 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci.

9. Proiect de hotărâre nr. 118 /16.09.2021 privind modificarea componenței comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL.

10. Proiect de hotărâre nr. 122/ 20.09.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe – ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64, în suprafață de 3.618 mp, identificat conform CF nr. 115466.

11. Proiect de hotărâre nr. 115 /16.09.2021 privind transmiterea fără plată a unui autoturism – Dacia Logan, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Poliția Locală a Municipiului Tecuci.

12. Proiect de hotărâre nr. 121/20.09.2021 privind atestarea apartenenței unor imobile – drumuri de exploatare, la domeniul public al Municipiului Tecuci.

13. Proiect de hotărâre nr. 116 /16.09.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL.

14. Proiect de hotărâre nr. 119/16.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – „Construire creșă medie”.

15. Proiect de hotărâre nr. 126/22.09.2021 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2022.

16. Proiect de hotărâre nr. 125/22.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Carol I, CF 115451.

17. Proiect de hotărâre nr. 128/22.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.

18. Proiect de hotărâre nr. 117/16.09.2021 privind vânzarea dreptului de proprietate al acțiunilor deținute de UAT Tecuci la Calorgal SA Galați.

19. Proiect de hotărâre nr. 113/06.09.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului Voinea Ionuț.

20. Informări, interpelări, petiții.