Asistenţa Socială primeşte cereri pentru ajutoare de încălzire. Acte necesare şi condiţii

 

Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci informează că, începând cu data de 13 octombrie 2021, cetățenii municipiului Tecuci pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 2021-2022, la sediul instituției din strada Elena Doamna, nr. 2.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei pe membru de familie sau de 2.053 lei pentru persoana singură, beneficiază lunar inclusiv în perioada sezonului rece de un supliment pentru energie în sumă fixă acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în cuantum de:

– 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

– 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și se poate solicita o dată cu ajutorul de încălzire.

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

 – cerere și declarație pe propria răspundere;

– copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie și certificatele de naștere ale copiilor;

– copie a unei facturi recente de furnizare a energiei termice / energiei electrice / gazelor naturale;

– copie după documentul care atestă regimul juridic al locuinței: contract vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract închiriere, uzufruct viager;

– copii ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii: adeverința de salariat, cupon de pensie, șomaj, indemnizație, pensie alimentară;

– copie după talonul autoturismului/motocicletă, certificatului de înmatriculare pentru evidențierea vechimii, după caz;

– adeverință de la asociația de locatari din care să rezulte câte persoane sunt luate în calcul la plata întreținerii;

– în situația persoanelor singure/familie care declară că nu au nici o sursă de venit vor anexa o declarație pe propria răspundere privind sursa și cuantumul veniturilor din care se întrețin.

Stabilirea dreptului de acordare a ajutorului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile:

– Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

– Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp.

Bunuri mobile:

– Autoturism / autoturisme şi/sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

– Mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

– Autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

– Utilaje agricole – tractor, combină autopropulsată;

– Utilaje de prelucrare agricolă – presă de ulei, moară de cereale;

– Utilaje de prelucrat lemnul – gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare: Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri / animale şi/sau păsări: Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.