IPJ Galați și IGPR organizează activități de selecție și ocupare a unor posturi vacante

 

Inspectoratul de Poliție Județean Galați organizează activități de selecție pentru ocuparea unui post vacant de agent, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, specialitatea ordine publică și a 3 posturi vacante de agent, din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați, specialitatea ”transporturi”, prin procedura de reîncadrare, fără concurs, pe perioadă determinată, pe funcție de execuție vacantă. 

Totodată, Inspectoratul General al Poliției Române organizează procedura de ocupare fără concurs, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina, a unui număr de 7 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „transporturi” existente la Secția Regională de Poliție Transporturi Galați.  

Pentru activitatea de selecție organizată de I.P.J. Galați, respectiv „reîncadrare”, înscrierile se fac în perioada 20 – 30.06.2022 (pe data de 30.06.2022 doar până la ora 12:00), on-line, la adresa de e-mail [email protected]. 

La selecție pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile 69 alin. 1 lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, pentru alte motive sau nevoi ale M.A.I.);

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

g) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului:

– să fie absolvenţi de studii medii – liceu cu diplomă de bacalaureat; 

– să dețină permis de conducere, categoria „B”. 

h) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

i) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

j) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

k) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Pentru procedura de ocupare fără concurs a posturilor pe o perioadă determinată, organizată de I.G.P.R., înscrierile se fac începând cu data de 21.06.2022, până la data de 01.07.2022, inclusiv, până la ora 16.00, în format electronic scanat, doar la adresa de e-mail [email protected] ce aparține Inspectoratului Județean de Poliție Galați. 

La procedura de ocupare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile: 

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea / inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;

l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);

m) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, respectiv studii medii cu diplomă de bacalaureat.

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, poliţistul este eliberat din funcție şi pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Galaţi, la telefon 0236/407000, interior 20114, precum și la adresa de internet http://www.gl.politiaromana.ro, iar pentru mai multe informații privind procedura de angajare fără concurs, puteți consulta pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro,  Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs.