Recrutare pentru unități de învățământ postliceal și superior ale MApN

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Galați, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale MApN, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea a II-a de admitere – august 2023 

Inspectoratul de Poliție Judeţean Galați recrutează candidaţi pentru:

A. Învăţământul postliceal

Cconcursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul MApN, pe locurile MAI

– Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești 

– Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța 

– Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc 

– Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri Logistică „Chitila”.  

 B. Învăţământul superior

Concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale MApN, pe locurile MAI 

– Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – București. 

Atenţie! – Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI 2023 şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI pentru care IPJ Galați realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2023 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://gl.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii. 

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 17 – 18 august 2023 după cum urmează: 

– între orele 9 – 16 (pe data de 18 până la ora 14), pentru cei care depun la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Galați (str. Brăilei, nr. 200, Mun. Galați, jud. Galați), cererea de înscriere alături de declarația de acceptare a condițiilor și a consimțământului informat, precum și după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare; 

sau 

– în format electronic la adresa de e-mail a unității [email protected] , până la data de 18 august 2023, ora 24, cererea de înscriere alături de declarația de acceptare a condițiilor și a consimțământului informat, precum și după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare. 

Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://gl.politiaromana.ro – secțiunea Carieră – Admitere, se vor completa de către candidat în mod lizibil (majuscule) și se transmit Serviciului Resurse Umane din cadrul IPJ Galați, conform precizărilor de mai sus. 

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare pentru candiații înscrişi la instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale MApN este 22 august 2023, ora 12. 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliul înscris în cartea de identitate. 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale MApN şi unităţi de învăţământ postliceal ale MApN candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare: 

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

– să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale MAI printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu); 

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; 

– să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul 2023; 

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverinţă care atestăcă au susţinut / vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2023; 

– să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; 

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, in ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale); 

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / calificaţiv purtarea elevului; 

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; 

– nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS; 

– să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B. 

Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate MAI la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz. 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.