Asistenţa Socială primeşte cereri pentru ajutoare de încălzire. Acte necesare şi condiţii

 

Direcția de Asistență Socială Tecuci informează că începând de luni, 9 octombrie 2023, se pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 2023-2024.  

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței familiile cu venituri lunare de până la 1.386 lei pe fiecare membru și persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei.  

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei pe membru de familie sau de 2053 lei pentru persoană singură, beneficiază lunar inclusiv în perioada sezonului rece de un supliment pentru energie în suma fixă acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în cuantum de:  

– 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică:  

– 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;  

– 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.  

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și se poate solicita odată cu ajutorul de încălzire.  

Cererea și declarația pe propria răspundere vor fi însoțite de următoarele documente:  

– actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie și certificatele de naștere ale copiilor;  

– factură recentă de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;  

– document care atestă regimul juridic al locuinței – contract vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract închiriere, usufruct viager;  

– documente care atestă veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii – adeverință de salariat, cupon de pensie, șomaj, indemnizație, pensie alimentară;  

– talonul autoturismului/motocicletă, certificatului de înmatriculare pentru evidențierea vechimii, după caz;  

– adeverință de la asociația de locatari din care să rezulte numărul de persoane care sunt luate în calcul la plata întreținerii;  

– în situația persoanelor singure/familie care declară că nu au nici o sursă de venit vor anexa o declarație pe propria răspundere privind sursă  și cuantumul veniturilor din care se întrețin. 

Stabilirea dreptului de acordare a ajutorului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.  

Orice modificare, privind numărul de membri sau veniturile realizate se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.  

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței  

Bunuri imobile  

– Clădiri sau alte spaţii locative în afară locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;  

– Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă;  

Bunuri mobile  

– Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependențe, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;  

– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;  

– Autovehicule – autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;  

– Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;  

– Utilaje agricole – tractor, combină autopropulsată;  

– Utilaje de prelucrare agricolă – presă de ulei, moară de cereale;  

– Utilaje de prelucrat lemnul – gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.  

Depozite bancare  

– Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.  

Terenuri/animale şi/sau păsări  

– Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.  

Mențiuni referitoare la locuință:  

– Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

– Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților egale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;  

– Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei;  

– Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.