Ședință ordinară a Consiliului Local 

 

Vineri, 28 iunie 2024, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adresa nr. 32646/05.06.2024 emisă de Instituția Prefectului Județul Galați. 

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2024. 

3. Proiect de hotărâre nr. 120/21.06.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027.  

4. Proiect de hotărâre nr. 121/21.06.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului pentru obiectivul de investiții „Modernizare Străzi Etapa II – LOT4 – Municipiul Tecuci, județul Galați”, prin modificarea HCL NR. 69 DIN 10.04.2023.  

5. Proiect de hotărâre nr. 122/21.06.2024 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.  

6. Proiect de hotărâre nr. 123/21.06.2024 privind  acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatilor finanțate integral din venituri proprii a unității de învățământ Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină”.  

7. Proiect de hotărâre nr. 124/21.06.2024 privind darea în administrarea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci a unui imobil.  

8. Proiect de hotărâre nr. 125/21.06.2024 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și supraterană către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice România SA, Sucursala Galați, pentru o suprafață de 94 mp de teren (90 mp pentru amlasare racord și 4 mp pentru postul de transformare aerian) din municipiul Tecuci.  

9. Proiect de hotărâre nr. 126/21.06.2024 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros. 

10. Proiect de hotărâre nr. 127/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119021, str. 1 Decembrie 1918 zona bloc AG.  

11. Proiect de hotărâre nr. 128/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 101456, str. Mircea Vodă nr. 1c.  

12. Proiect de hotărâre nr. 129/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119000, zona străzii Gheorghe Petrașcu bl. 25. 

13. Proiect de hotărâre nr. 130/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116693 și CF 115008.  

14. Proiect de hotărâre nr. 131 / 21.06.2024 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan și atribuire zona funcțională în vederea amenajării unei stații de asfalt, municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12.

15. Proiect de hotărâre nr. 132/21.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evalării anuale a managementului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.  

16. Informări, interpelări, petiții.