Casa de Cultură organizează concurs de angajare

casa-de-cultura-tecuci Casa de Cultură Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de Referent IA cu studii medii, vacant pe perioadă nedeterminată.

Condițiile generale de ocupare a postului sunt prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/201 1, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice de participare la concurs:

 1. studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

 2. să aibă minim 7 ani vechime în muncă.

 3. Activitate, experienţă și management în publicistică;

 4. Activitate literară (constituie un avantaj activitatea publicistică și culturală de lungă durată și apariţii editoriale)

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Casei de Cultură Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, în perioada 24 februarie – 9 martie 2017 până la ora 12 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele următoare:

 1. cerere de înscriere la concurs;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 4. copia carnetului de muncă și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 1 ianuarie 2011;

 5.  cazierul judiciar;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

 7. Curriculum Vitae;

 8.  Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

Concursul se va desfăsura la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi astfel:

– depunerea dosarelor în perioada 24 februarie – 9 martie 2017;

– proba scrisă în data de 20 martie 2017, ora 10;

– interviu în data de 23 martie 2017, ora 9.

Relaţiile se pot obţine la telefon 0236. 820.449. Persoană de contact: Vasilache Mihail.