Şedinţă ordinară a CL

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 26 iulie 2018, la ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2018.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata tarifelor de închiriere practicate comercianților și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, pe perioada în care aceștia își încetează activitatea economică datorită lucrărilor de reabilitare a acoperișului din Piața Centrală.

4.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Tecuci nr. 509/28.03.2018 . 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilități Publice, cu privire la modificarea suprafețelor de teren din domeniul public și privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci pe care se efectuează lucrări de salubrizare manuală și mecanizată și aprobarea Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre cu privire la completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017, în vederea încheierii Contractului de prestări servicii publice pentru activitățile de salubrizare.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Arhire Felix Corneliu.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Mihai Iulian.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Gimnazială nr. 10 <Dimitrie Sturdza>, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 3.1.B.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici pentru obiectivul „Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918, nr. 135” Municipiul Tecuci, județul Galați.

10.Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unui teren în suprafață de 88,38 mp și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 800 mp de teren situat în municipiul Tecuci.

Informări, interpelări, petiții.

Raportul follow-up nr. 53058/ 31.05. 2018 și Decizia nr. 24/2015/4/25.06.2018 a Camerei de Conturi Galați.