Ședința ordinară a lunii februarie

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, joi, 21 februarie, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” a Consiliului Local Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.

3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind „Creșterea mobilității urbane prin investiții cu caracter integrat”, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Obiectivul specific 3.2.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin H.C.L. nr. 219/29.11.2018, H.C.L. nr. 44/10.03.2017 și H.C.L. nr. 252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.77.

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 39.

11. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2019.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr. 3b din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați).

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.

15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2019 – mai 2019).

  Informări, interpelări, petiții  

– Adresa nr. 6578 din 04.02.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 5.02.2019), urmare a adresei nr. 2660/2017/31.01.2019, înregistrată la sediul UAT Municipiul Tecuci sub nr.22/04.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Galați, adresa nr.2051/2014/31.01.2019 înregistrată la sediul UAT. Municipiul Tecuci sub nr. 23/04.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Galați, adresa nr. 1137/04.02.2019 emisă de Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, înregistrată la sediul UAT Municipiul Tecuci sub nr. 6567/04.02.2019, raportul de follow –up  privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 37/10.01.2018, raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 81/14.10.2014.

– Completare la adresa nr. 6578 din 04.02.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 6.02.2019) privind Decizia nr. 81/31.01.2019 și Decizia nr. 37/31.01.2019.