Şedinţa ordinară a CL pe luna august

 

Consiliul local Tecuci este convocat în ședință ordinară în data de 29 august 2019, la ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind acord de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului Urbanistic General al Municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, prin S.C. Atria Concept S.R.L. pentru o suprafață de 31,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 79 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 136,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci.

6 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării d-nei Bărbuță Adelina, ca urmare a promovării în grad profesional din funcția de consilier I în funcția de consilier I A, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, elevilor olimpici, care au obținut premii de excepție la Olimpiadele Școlare naționale și internaționale și cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia.

10. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (septembrie 2019 – noiembrie 2019).

Informări, interpelări, petiții

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 86 din 25.07.2019 privind Decizia nr. 17/22.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 89 din 5.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 45094 din 01.08.2019 privind procesul-verbal de constatare nr. 2078/28.06.2019 al Camerei de Conturi Galați.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 46151/R/06.08.2019 privind Raportul de follow-up nr. 40174/05.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.

– Punct de vedere al U.A.T. Municipiul Tecuci referitor la adresa nr. 89/CL/05.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.

– Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 90/07.08.2019 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a Serviciului Public de Salubrizare nr. 35960/30.06.2017 aferenți trimestrului II, anul 2019 a Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 47748/14.08.2019 privind situația economica a Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

– Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 46065/06.08.2019 a Ministerului Sănătății privind petiția doamnei Valerica Măstăcan.