Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Marţi, 25 februarie 2020, de la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea lonuţ.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului” a Consiliului Local Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investitii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II – IV ale anului 2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.

7. Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L..

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Casei de Cultură Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării şi valorificării.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Modernizare Corp Clădire Secţia Pediatrie” Spitalul „Anton Cincu” Tecuci.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125 din 01.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”.

14. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Şansa T – Măsuri integrate în educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

15. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul „Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusivă a grupurilor vulnerabile”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri situate în str. Gheorghe Petraşcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Mihail Manoilescu, nr. 37.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în str. Regele Ferdinand I, nr. 6.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018.

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului închirierii pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2020.

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local privind revocarea din funcţia de Administrator Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea lulian.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managementului instituţiilor publice de cultură Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.

25. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local Tecuci pe o perioadă de trei luni (martie 2020 – mai 2020).

Informări, interpelări, petiţii

– Adresa înregistrată la Consiliului Local sub nr. 22/ 06.02.2020 a Camerei de Conturi Galaţi privind Raportul de follow-up nr. 1452/ 09.01.2020 emise pentru UAT Municipiul Tecuci.

– Adresa înregistrată la Consiliului Local sub nr. 23/ 06.02.2020 a Camerei de Conturi Galaţi privind Raportul de follow-up nr. 1435/09.01.2020 emise pentru UAT Municipiul Tecuci.

– Adresa înregistrată la Consiliului Local sub nr. 24/ 12.02.2020 a Camerei de Conturi Galaţi privind Decizia nr. 81/2014/7/10.02.2020 şi Raportul de follow-up nr.2506/17.01.2020 emise pentru SC Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci.

– Adresa înregistrată la Consiliului Local sub nr. 25/ 12.02.2020 a Camerei de Conturi Galaţi privind Decizia nr. 37/2017/3/10.02.2020 şi Raportul de follow-up nr. 2508/17.01.2020 emise pentru SC Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci.

 

One thought on “Şedinţă ordinară a Consiliului local

  1. La pct. 14 și 15 se reîncearcă aprobarea sumelor cheltuite anterior in cele două proiecte cu fonduri europene. Acestea au fost considerate neleigibile și imputate în urma unui control. Acum se încearcă aprobarea retroactivă a acestor sume prin intermediul CL. Nu știu cât de legală este această procedură și nu înțeleg de ce nu au fost sesizate instituțiile abilitate să dezlege acest mister.

Comments are closed.